Wyniki współzawodnictwa tworzyw mogą być rozmaite

Charakterystyki techniczne operują wielkościami mniej więcej stałymi, zmieniającymi się stosunkowo wolno w miarę postępów nauki, pracującej nad ulepszeniem własności technicznych tworzyw. Charakterystyki ekonomiczne natomiast są bardziej zmienne w czasie i stale trzeba je opracowywać i uzupełniać na nowo. Uważna jednak obserwacja zjawisk ekonomicznych pozwala na wykrycie tendencji, według których rozwija się stosowanie tych czy innych tworzyw do rozmaitych celów.

Więcej

WYTWORNICE PARY CZ. II

Stosowane dziś graniczne prędkości obwodowe rzędu 430 m/s w końcu łopatek, umożliwiające budowę turbin dużej mocy, po rozwiązaniu pewnego bardzo trudnego zagadnienia z dziedziny drgań łopatek, udało się ostatnio podnieść do ok. 480 m/s w końcu łopatki (V). Łopatka o wadze 4,5 kg pozostaje wtedy w pracy pod działaniem siły odśrodkowej około 48 000 kG, tj. 48 ton, W tych warunkach zamocowanie łopatki we wrębie wirnika stanowi problem,wcale niełatwy.

Więcej

WYTWORNICE PARY

Przy ciśnieniu 225 ata i temperaturze 343°C woda i para mają, jak wiadomo, tę samą gęstość. W tych warunkach woda zamienia się bezpośrednio w parę,’bez zjawiska wrzenia. Nie zachodzi przy tym ani zmiana w objętości, ani pochłonięcie ciepła utajonego parowania. Dlatego też wytwornice pary na parametry nadkrytyczne nie potrzebują walczaka. Ostrożne obliczenie wskazuje, że przechodząc z najwyższych stosowanych dziś parametrów rzędu 150 ata i 600°C, z jednym przegrzewem międzystopnio- wym do temperatury 560°C, na około 350 ata i 650°C, z dwukrotnym przegrzewem międzystopniowym w trakcie ekspansji, otrzymuje się dla jednostki o mocy 200 000 kW – 5 do 6% wzrostu sprawności całkowitej siłowni. Oszczędność ta oznacza około 25 000 do 30 000 ton węgla rocznie dla jednego zespołu tej mocy. Jest to oszczędność olbrzymia i ona tłumaczy właśnie ten nieprzerwany pęd do realizacji coraz wyższych sprawności. Dla podanych parametrów początkowych 150 ata i 600°C, z jednym przegrzewem międzystopniowym do 560°C, sprawność termiczna turbiny wynosi około 46%, a sprawność całkowita siłowni z uwzględnieniem strat kotła i rozruchu energii na potrzeby własne wynosi około 39%, tj. już więcej aniżeli dla silnika Diesla (rys. 22, 23, 24). Dla parametrów ponadkrytycznych 350 ata i 650°C z dwoma przegrzewami międzystopniowymi sprawność ta przekracza 50% dla samej turbiny, a 41% dla siłowni.

Więcej

ZAPASY KAMIENIA

Planowany na okres pięciolatki (1956-1960) wzrost wydobycia piaskowca i granitu w stosunku do 1952 r. ma być trzykrotny, wapni piń- czowskich – czterokrotny, a wapni jurajskich blisko dziewięciokrotny. Cyfry te podane w 1955 r. ulegną zapewne pewnym zmianom przy realizacji zarówno z uwagi na realne możliwości wytwórcze, jak i zapotrzebowanie, mimo to wskazują one na wielkie aspiracje i możliwości rozwojowe naszych kamieniołomów.

Więcej

ZAPORY WODNE

Siłownie wodne predysponowane są zatem do produkcji najcenniejszej energii – energii szczytowej: pozwalają one na znaczne obniżenie kosztów wytwarzania energii w siłowniach cieplnych pracujących na wspólną sieć energetyczną, tworząc dla niej rezerwę mocy szczytowej.

Więcej

ZASTOSOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE CZ. II

Niezbyt wysokie własności mechaniczne tworzyw sztucznych mało przeszkadzają do zastosowań konstrukcyjnych w elektrotechnice, ponieważ rzadko spotyka się tu z koniecznością przenoszenia dużych sił. Trudność może sprawiać jedynie niezbyt wysoka udarność niektórych z nich.

Więcej

ZASTOSOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE

Najbardziej rzucające się w oczy zastosowania tworzyw sztucznych – to przedmioty codziennego użytku, jak: grzebienie, szczotki, płaszcze przeciwdeszczowe, torebki damskie, zabawki itp. Nie są to jednak zastosowania najważniejsze. Nawet w krajach bardzo bogatych, o wysokiej stopie życiowej, na te cele zużywa się nie więcej niż 30-40% wyprodukowanych tworzyw sztucznych. Reszta, tj. 60-70% zużywana jest do celów technicznych, przemysłowych. W krajach uboższych ten stosunek jest jeszcze wyższy i dochodzi do 85%. Te właśnie techniczne zastosowania zostaną przede wszystkim omówione.

Więcej

ZASTOSOWANIE KAMIENIA DO KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH

Z tej dziedziny mamy niewiele badań opublikowanych, a zebranych cyfr nie można uogólnić, tak jak np. dla stali czy drewna, z uwagi na znaczne rozrzuty nawet w obrębie tego samego rodzaju skały. Cytowane w literaturze3 wartości modułu sprężystości przy ściskaniu Ec dla małych ciśnień wynoszą: dla granitów przeciętnie 300 000 kG/cm2 dla piaskowców „ 80 000 „

Więcej

ZASTOSOWANIE RADIOIZOTOPÓW

Dużo jest możliwości zastosowania radioizotopów do określenia poziomu cieczy. Można, jak to pokazano na rys. 26, umieścić promieniotwórczy preparat wysyłający promienie y wewnątrz zbiornika na pływaku. Licznik znajduje się nad pokrywą zbiornika, gdyż promienie y mają wystarczającą przenikliwość. Jeżeli teraz poziom cieczy w zbiorniku wzrośnie, to pływak wraz z preparatem promieniotwórczym uniesie się do góry i wzrośnie natężenie promieniowania y padające na licznik. Jeśli natomiast poziom cieczy obniży się, to i preparat opadnie, a licznik zarejestruje zmniejszenie natężenia promieniowania. Licznik może być poprzez wzmacniacz połączony z rejestrującym przyrządem, który wska- żuje od razu poziom cieczy w zbiorniku w centymetrach, lub też połączony z urządzeniem do automatycznej regulacji poziomu. W takim wypadku wzrost lub zmniejszenie się natężenia promieniowania padającego na licznik powoduje uruchomienie odpowiedniego zaworu odprowadzającego lub doprowadzającego ciecz do zbiornika.

Więcej

ZASTOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH DO WYROBU TWORZYW ZŁOŻONYCH

Udział tworzyw powłokowych,-adhezyjnych i impregnacyjnych w ogólnej masie tworzyw, składających się na przedmiot użytkowy, jest bardzo niewielki, od małego ułamka procentu do kilku procent najwyżej. Wskutek tego ich udział w ogólnych kosztach produkcji jest również stosunkowo nieduży. Pozwala to na nieliczenie się z ich ceną w takim stopniu, jak przy innych zastosowaniach. Można więc stosować tworzywa sztuczne bardzo drogie, jak epoksydy, silikony z wielką korzyścią dla ostatecznego wyniku gospodarczego. Ma to poważne znaczenie dla krajów o słabo rozwiniętym przemyśle tworzyw sztucznych, a więc produkujących je po wysokich cenach. W krajach takich, a Polska do nich również należy, stosowanie tworzyw sztucznych ciekłych będzie się zawsze najlepiej opłacało.

Więcej

ZNACZENIE WODY JAKO SUROWCA

Skomplikowane formy współżycia społeczeństw w dobie obecnej stawiają przed gospodarką wodną zadania dużo trudniejsze do zrealizowania, niż to mogło mieć miejsce w niedawnej przeszłości. Postęp techniczny i ekonomiczny ostatnich paru dziesięcioleci charakteryzuje się niezwykle szybkim wzrostem przemysłu ciężkiego i lekkiego przy rozszerzeniu gałęzi produkcji wodochłonnych. Rosną potrzeby żywnościowe ludności w wyniku jej przyrostu oraz większej konsumpcji na jednego mieszkańca, co siłą rzeczy dyktuje konieczność rozwoju produkcji rolnej i hodowlanej. Wzrasta produkcja energii elektrycznej, której zużycie roczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niejednokrotnie wskaźnikiem rozwoju gospodarczego państwa. Obserwuje się intensywne poszukiwanie nowych źródeł energii. Zjawia się energia atomowa. Rozwijają się i coraz sprawniej działają nowoczesne środki transportowe, stanowiące konkurencję dla żeglugi.

Więcej

Porządne systemy ogrodzeniowe

Systemy ogrodzeniowe są różnorodne, mogą to być ogrodzenia drewniane, stalowe, metalowe, marmurowe. Jakość takich systemów jest bardzo ważna. Piękne ogrodzenia znakomicie chronią każdy dom, biurowiec, posesję, rezydencję. Klienci mogą wybierać wysokiej jakości ogrodzenia lub płoty z siatki. Te ostatnie ogradzają place budowy lub tym podobne, zwyczajne miejsca. Domy najczęściej ogradzane są drewnianymi ogrodzeniami. Modne są też trwałe ogrodzenia gabionowe. Klienci mają spory wybór ogrodzeń, zanim jednak jakieś zamówią to powinni porozmawiać z ekspertami. Jakość w dobrej cenie zawsze jest bardzo znacząca. Dzisiaj nie warto osczędzać na ogrodzeniach, bo to waży na wyglądzie i bezpieczeństwie domu...

Więcej

LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

Od kilku lat coraz szersze zastosowanie do detekcji i rejestracji promieniowania znajduje metoda oparta na zjawisku luminescencji, jaką wywołuje cząstka elementarna przechodząc przez pewne ośrodki zwane scyntylatorami. W ośrodku takim część energii cząstki traconej na joni- elektronowym na impulsy elektryczne. Impulsy te są doprowadzane następnie do przeliczników podobnych do tych, jakie stosuje się dla liczników Geigera-Miillera.

Więcej

KONTROLA IZOTOPOWA

Zasadniczy schemat metody radiograficznej pokazano na rys. 9. Błona rentgenowska po napromieniowaniu jej promieniami y ulega zaczernieniu, przy czym zaczernienie to jest zależne od natężenia promieniowania padającego na błonę. Jeżeli więc we wnętrzu badanego wyrobu będą znajdowały się jakieś wady w postaci nieciągłości lub niejednorodności, które będą w mniejszym stopniu osłabiać promieniowanie niż materiał wyrobu, to w odpowiednich miejscach na błonie zaczernienie będzie większe i powstanie obraz wady. W defektoskopii y używane są specjalnie uczulone błony. W celu skrócenia czasu ekspozycji, błony te umieszcza się zwykle między okładkami wzmacniającymi lub foliami ołowianymi. Okładki wzmacniające pokryte są warstwą fluoryzującą, która świeci pod wpływem promieni y, zwiększa to więc znacznie zaczernienie błony umieszczonej między okładkami. W wielu wypadkach w celu wzmocnienia fotochemicznego działania promieni y stosuje się folie ołowiane o grubości 0,2 – 0,5 mm. Z tych folii ściśle przylegających do błony, promienie y wybijają elektrony8, które są pochłaniane przez emulsję błony, co zwiększa jej zaczernienie.

Więcej