Monthly Archives Maj 2015

DEFEKTOSKOPIA

Jednym z zasadniczych zagadnień przy produkcji wyrobów metalowych jest kontrola ich jakości i to taka kontrola, która nie wymaga zniszczenia gotowego już wyrobu. Potrafimy sobie chyba wyobrazić, jakie by były skutki pęknięcia zbiornika, w którym, znajdowałaby się przegrzana para o ciśnieniu sięgającym setek atmosfer. W celu uniknięcia takiego wypadku należy kocioł przed oddaniem do eksploatacji dokładnie skontrolować, aby mieć pewność, że wszystkie jego spoiny, nieraz o znacznej grubości, są właściwie wykonane i nie zawierają wewnętrznych wad. Z podobnymi problemami mamy również do czynienia w większości odlewni, które produkują wyroby takie, jak np: odlewy do turbin, części silników lotniczych itp.

Więcej

ANALOGIA ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W TURBINACH CIEPLNYCH I HYDRAULICZNYCH

Nowe, oparte o zdobycze współczesnej nauki o przepływach, aero- i hydromechaniki, metody badawcze umożliwiają wniknięcie w istotę przepływów, w poszczególne fragmenty i szczegóły zjawisk towarzyszą- cych przepływowi czynnika pracującego przez układ łopatkowy, a tym samym i dynamicznemu oddziaływaniu jego na wirnik w myśl znanego prawa Eulera.

Więcej

WAŻNA CECHA POSTĘPU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE TURBIN PAROWYCH

Rzecz jasna, że stosowanie coraz wyższych temperatur wymaga wciąż nowych, coraz doskonalszych i coraz to droższych materiałów konstrukcyjnych. Dążność do podwyższania sprawności termicznej obiegu połączona jest zatem z poważnym wzrostem kosztu budowy turbiny i stawia nowe i trudne zadania zarówno metalurgii stali jak i konstrukcji.

Więcej

ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W MECHANICE

Rozwój zastosowań tworzyw sztucznych w przemyśle mechanicznym idzie w trzech kierunkach. Najważniejszy z nich to formowanie części ma- rze zabezpieczającym od wypadków, skrzynki na narzędzia i wiele innych.

Więcej

ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE

Metody izotopów promieniotwórczych są dziś w krajach uprzemysłowionych powszechnie stosowane w wielu gałęziach techniki, natomiast w Polsce rozpoczęte dopiero zostały prace w tej dziedzinie. Największe zastosowanie w naszym przemyśle znajdują obecnie izotopy promieniotwórcze dla celów defektoskopii. Duże zasługi wprowadzenia defektoskopii gamma w Polsce ma Zakład Radiologii Przemysłowej Instytutu Elektrotechniki, który od kilku lat prowadzi prace nad tym zagadnieniem. Dzięki tym pracom metody defektoskopii izotopowej są już stosowane w wielu zakładach przemysłowych. Zakład ten pracuje obecnie w dziedzinie projektowania i konstrukcji izotopowych urządzeń do określania poziomu cieczy w zamkniętych zbiornikach, aparatury do pomiarów i regulacji różnych grubości z zastosowaniem radioizolatorów itp. Pewne osiągnięcia mają: Instytut Metalurgii Żelaza i Instytut Materiałów Ogniotrwałych, które przeprowadziły pracę badawczą nad rozkładem wtrąceń w stali przy pomocy radioizotopów. W Akademii Górniczo-Hutniczej wykonano aparaturę do bezkontaktowego pomiaru grubości blach i folii z licznikami Geigera-Miillera, jako detektorem promieniowania beta emitowanego przez preparat azotanu uranylu.

Więcej

BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH CZ. II

Wtryskiwanie. Termoplasty przerabia się zwykle metodą wtryskiwania. Masę wtryskową zasypuje się do komory wtryskarki, skąd przetłaczana jest do głowicy grzejnej, gdzie podlega uplastycznieniu. Wówczas za pomocą tłoka wtryskuje się ją do zimnej formy metalowej. Po stwardnieniu przedmiot może być wyjęty z formy (rys. 9).

Więcej

GOSPODARKA WODNA CZ. II

Znaczenie arterii wodnych w obecnym i przyszłym układzie gospodarczym kraju nie podlega dyskusji. Są one tak samo potrzebne dla życia organizmu gospodarczego kraju, jak arterie krwionośne dla życia człowieka. Nie jest to zresztą rzecz nowa. Krótki rzut oka na historię wielu państw wskazuje, że silnie i szybko rozwijały się tylko takie cywilizacje, które opierały swą gospodarkę rolną, przemysłową i osadniczą na właściwym uregulowaniu stosunków wodnych: upadały zaś wtedy, gdy sprawy gospodarki wodnej zaniedbały. Przykładem niechaj będzie starożytny Egipt, który regulował wezbrania Nilu unoszące żyzny namuł na jałowe pola, Babilonia, Azja Środkowa, Imperium Rzymskie, Północna Afryka itd. Wszystkie te kraje kwitły i rozwijały się dzięki odpowiednio wykonywanym i utrzymywanym urządzeniom wodnym. W tych odległych czasach istniały już wielkie zbiorniki wodne, kanały nawadniające, wodociągi itp. Państwa te ginęły, gdy sprawy gospodarki wodnej szły w zapomnienie, żyzne ongiś krainy opanował step, który z kolei ustępował miejsce pustyni.

Więcej

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE CZ. III

Energia cząstek a emitowanych przez radioizotopy jest rzędu kilku MeV, energie cząstek ß zawierają się w bardzo szerokich granicach od zera do kilku MeV. W takich też granicach waha się energia kwantów y, co odpowiada długości fali od kilku angstremów do tysięcznych części ängstrema7 (1 A = 108 cm).

Więcej

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ODKSZTAŁCEŃ

Jak już wspomnieliśmy, odkształcenia terenu pod wpływem eksploatacji górniczej mogą w pewnych wypadkach zagrażać obiektom położonym na powierzchni, w pewnych zaś wypadkach wywierają na nie zdecydowanie szkodliwy wpływ. Zależy to nie tylko od wielkości odkształceń terenu, ale także od przeznaczenia i konstrukcji budynku. Bardzo ważne jest określenie dopuszczalnych wartości odkształceń terenu dla różnych rodzajów budowli.

Więcej

PODZIEMNA EKSPLOATACJA GÓRNICZA POD MIASTAMI

Zagadnienie podziemnej eksploatacji górniczej pod miastami, osiedlami, fabrykami i innymi obiektami znajdującymi się na powierzchni nabiera, zwłaszcza w ostatnich czasach, ogromnego znaczenia. Złoża węgla i innych materiałów użytecznych pod terenami nie zabudowanymi zostają stopniowo wyeksploatowane, co stwarza konieczność wybierania złóż pod miastami, zakładami przemysłowymi itp.

Więcej

CYRKULARKA

Do mechanicznej obróbki kamienia stosowane są zasadniczo dwa typy maszyn: traki i cyrkularki. Traki służą do pierwszego przecierania dużych bloków kamienia objętości od kilku do kilkunastu m3 w zależności od wysokości traku (zwykle około 2 m) oraz zdolności urządzeń dźwigowych, na płyty grubości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Podobnie jak tracze przecinają bale drewniane ręcznie, poruszając specjalną piłą z góry w dół – tak samo na traku kilka pił złączonych jarzmem w jedną całość przeciera bryłę kamienia, z tą różnicą, że piły poruszają się poziomo i napędzane są mechanicznie. Piły do przecierania kamienia są to bezzębne stalowe taśmy, trące podsypywane opiłki stalowe zmieszane z wodą (tzw. stalmasę). Przecieranie postępuje powoli i zależne jest od wartości kamienia oraz ilości i szybkości poruszania się pił zmontowanych w traku. Postęp przecierania wynosi kilka do kilkunastu centymetrów na godzinę.

Więcej

TWORZYWA IMPREGNACYJNE

Impregnować (nasycać) można tylko tworzywa porowate, a więc drewno, skórę, tkaniny i papier. Cienkie forniry z drewna impregnuje się żywicami fenolowymi i stosuje do wyrobu specjalnych sklejek prasowanych, co jeszcze zostanie omówione. Impregnacja skóry nie posiada poważniejszego znaczenia. Natomiast bardzo rozwinęło się impregnowania tkanin. Stosuje się je w dwóch formach: albo jako szlichtę, tj. zaklejanie włókien, ułatwiające ich przerób, albo jako apreturę. Jako szlichtę stosuje się tworzywa sztuczne rozpuszczalne w wodzie, a więc niektóre etery celulozy i pochodne winylowe. Szlichta nie wpływa na ostateczne własności tkaniny, uzyskuje się to przez stosowanie apretury.

Więcej

METODA JONOMETRYCZNA

Zasadniczy schemat metody jonometrycznej pokazany jest na rys. 18. Między preparatem promieniotwórczym wysyłającym promienie y a licznikiem przesuwa się kontrolowany wyrób. Jeżeli w wyrobie tym będzie znajdowała się jakaś wada to natężenie promieniowania padającego na licznik wzrośnie. Ta zmiana natężenia promieniowania rejestrowana przez specjalny przyrząd informuje nas o położeniu i wielkości wady.

Więcej

UŻYCIE PRZEKŁADEK

Wreszcie ostatni i najważniejszy z problemów technicznych dotyczy zachowania się kamienia w konstrukcji sprężonej. Odpowiedzi na te problemy mogły być rozwiązane tylko na drodze doświadczalnej. Badania takie, o których już parokrotnie wspominaliśmy, przeprowadzane były u nas w kraju w latach 1956-1957. Przeprowadzono między innymi na konstrukcji pięciometrowej sprężonej belki kablokamiennej, składającej się z metrowych elementów z piaskowca i granitu o dwóch rodzajach przekrojów pokazanych na rys. 31. ,

Więcej