Daily Archives 14 maja 2015

BUDOWNICTWO Z KAMIENIA NATURALNEGO CZ. II

Najstarsze ocalałe zabytki budownictwa kamiennego liczą od 6000 do 8000 lat, podczas gdy najstarsze obiekty budowane z cegły mają zaledwie 3000 lat. Kamień i drewno były najstarszymi surowcami budowlanymi ludzkości. Podczas gdy drewno, mimo że lżejsze i łatwiejsze w użyciu ulegało szybkiemu zniszczeniu, głównie na skutek działania wody i ognia – kamień natomiast przetrwał różne kataklizmy przyrody i opiera się wytrwałej destrukcyjnemu działaniu czasu.

Więcej

POMIAR GRUBOŚCI

W przemyśle metalurgicznym, chemicznym, papierniczym i in. ważną nieraz rolę odgrywa zagadnienie pomiaru i kontroli grubości blach i folii oraz pomiary grubości warstw, którymi pokryte są różne wyroby. Współczesne procesy produkcyjne, połączone zwykle z automatyczną kontrolą, wymagają bardzo dużej dokładności i szybkości pomiaru tych wielkości.

Więcej

KIEROWANIE RUCHAMI GÓROTWORU

Przed niespełna dwoma laty wyłoniła się w oparciu o opracowaną u nas teorię zupełnie nowa i dotychczas nigdzie nie stosowana metoda kierowania ruchami górotworu za pomocą pewnych urządzeń wykonanych na powierzchni. Należy tu wymienić przede wszystkim sposób polegający na wykonaniu tzw. ścianki zaporowej sięgającej od powierzchni do pew- nej głębokości. Sposób ten pozwala w niektórych wypadkach na znaczne zmniejszenie zasięgu odkształceń na powierzchni.

Więcej

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH IZOTOPÓW W RADIOLOGICZNEJ KONTROLI ODLEWÓW

Przykładem takiego aparatu jest wykonany w Zakładzie Radiologii Przemysłowej Instytutu Elektrotechniki defektoskop przeznaczony do pracy z preparatem kobaltu 60Co o aktywności 0,5 g Ra lub irydu 192Ir o aktywności 2 do 3 g Ra. Fotografię i schemat tego defektoskopu widzimy na rys. 16 i 17. W defektoskopie tym preparat promieniotwórczy umocowany na sprężynie znajduje się w wygiętym przewodzie naprzeciwko otworu zasłanianego ruchomą osłoną. Defektoskop otwiera się przy pomocy rączki przez przesunięcie i obrócenie ru- chomej osłony. W razie konieczności, przy pomocy tej samej rączki, można wyjąć preparat z defektoskopu i wsunąć np. do wnętrza rurociągu w celu zbadania jego spawanych połączeń.

Więcej

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE

Sztuczne izotopy promieniotwórcze otrzymuje się w wyniku reakcji jądrowych. Reakcjami takimi nazywamy procesy, w których cząstki jądrowe2 lub fotony y współdziałają z jądrami atomowymi, w wyniku czego w jądrach tych zachodzą pewne przemiany prowadzące do powstawania innego izotopu.

Więcej