Monthly Archives Maj 2015

WŁASNOŚCI CHEMICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa winny być w miarę możności substancjami chemicznie odpornymi, tj. posiadać słabą zdolność do wchodzenia w reakcje chemiczne, gdyż własność ta decyduje o trwałości przedmiotów z tych tworzyw wykonanych. W warunkach zwykłych wystarcza odporność na działanie czynników atmosferycznych, a więc tlenu, COa i wilgoci powietrza, promieni słonecznych w temperaturach odpowiadających naszemu klimatowi, Czasem wymagana jest odporność na stałe lub przejściowe działanie wody, wody morskiej, a w okolicach przemysłowych – na działanie gazów zawartych w powietrzu (CO2, SO2, H2S, składniki kwaśne organiczne dymu). Specjalne znaczenie ma odporność chemiczna tworzyw w warunkach pracy przemysłu chemicznego, gdzie różnorodność działających czynników chemicznych jak kwasy, alkalia, rozpuszczalniki organiczne i ich nieraz wysokie stężenia powodują wzrost wymagań w tym kierunku.

Więcej

TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNE

Przez lot kosmiczny rozumiemy lot pojazdu (z ludźmi lub bez), który wystartuje z powierzchni ziemi, uleci w przestrzeń kosmiczną, będzie mógł wylądować na innej planecie i powrócić na ziemię. Nie szukajmy celów praktycznych dla lotu kosmicznego. Odwieczny niepokój, pasja poznania i żądza pokonywania wielkich odległości, leżąca w podświadomych głębinach istoty ludzkiej, były i będą czynnikami decydującymi, które powodowały i będą powodować rozwój nowych środków komunikacyjnych lądowych, morskich i powietrznych, niezależnie od jeszcze innych czynników, jak nacisk potrzeb produkcji, komunikacji, czy też potrzeb militarnych. Elementarna radość dokonania wielkiego czynu będzie czynnikiem kierującym – podobnie jak radość, która pchała Amundsena do osiągnięcia bieguna lub innych – do zdobycia Everestu.

Więcej

TWORZYWA POWŁOKOWE

Celem, dla którego stosuje się tworzywa powłokowe może być albo ochrona powierzchni tworzywa zasadniczego przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, czyli ochrona przed korozją, albo nadanie powierzchni innego, ładniejszego wyglądu, czyli stworzenie pewnych efektów estetycznych. Wreszcie można wytwarzać powłoki dla uzyskania warstwy elektroizolacyjnej.

Więcej

METALE ROZPROSZONE

Do tej grupy należą: gal, ind, tal, german, selen i telur. Łączy je wspólna cecha – znaczne rozproszenie w przyrodzie. Niektóre z nich nie tworzą w ogóle oddzielnych minerałów, a inne tylko nieliczne. Występują one w przyrodzie przeważnie jako domieszki w różnych minerałach dobrze znanych nam metali. Tak np. german, ind i tal znajdują się w rudach cynku i ołowiu: gal jest składnikiem rud żelaza i aluminium, a selen i telur występują przeważnie w siarczkowych rudach miedzi i niklu. Z tego też powodu surowcami do otrzymywania tych metali są różne uboczne produkty i odpady hutnicze. Między innymi cennym surowcem dla produkcji germanu i galu są pyły otrzymywane przy gazyfikacji i spalaniu węgla.

Więcej

MONTAŻ SZTUCZNEGO SATELITY ZIEMI WIĘKSZYCH ROZMIARÓW

Budowę sztucznego księżyca większych rozmiarów, który mógłby służyć za magazyn paliwa dla lądujących na nim rakiet, który byłby zamieszkany przez żywych ludzi i służył jednocześnie jako wspaniałe laboratorium fizyczne i astronomiczne, można sobie wyobrazić w sposób następujący:

Więcej

RAKIETOWE OSIĄGNIĘCIA MILITARNE

Toteż zagadnienie paliwa dostatecznie bogatego w energią jest w astronautyce zagadnieniem kluczowym, stojącym na pierwszym miejscu. Początkowo budowane rakiety miały paliwo stałe – proch strzelniczy: dawało to prostotę budowy komór spalania, które nie wymagały żadnych urządzeń mechanicznych, ale rakiety uzyskiwały małą prędkość i miały mały zasięg. Istotnym krokiem naprzód okazało się zaproponowane jeszcze przez K. Ciołkowskiego przejście na paliwa płynne, które przy pomocy skomplikowanych pomp zostają wtłaczane do komory spalinowej. Techniczną realizację tego pomysłu na dużą skalę wykonali Niemcy, którzy podczas II wojny światowej zbudowali dla celów militarnych szereg rakiet na paliwo płynne z których typ A4, zwany inaczej «V2», przedstawiał rakietę o zasięgu ponad 300 km: przy jej pomocy bombardowano Londyn. Typ A10 miał być rakietą transkontynentalną dwustopniową przy pomocy której miano z Europy bombardować Amerykę: projekt ten nie był zrealizowany. Konstrukcja rakiety «V2» stanowi przełom w technice budowy rakiet: od niej rozpoczyna się szybki rozwój tej techniki, wprawdzie jednak głównie w kierunku zastosowań militarnych. Przytoczymy tutaj kilka danych opublikowanych w Ameryce. Amerykańska (dwustorypniowa) rakieta «WAC Corporal» o ciężarze okoio 300 kg zdolna jest dostarczyć ładunek 30 kg na Wysokość 70 km. 10 maja 1946 r. na lotnisku w White Sands Proving Grouds w stanie Nowy Meksyk wystrzelono jednocześnie «WAC Corporal» i przebudowaną rakietę «V2»: ślad amerykańskiej rakiety zagubił się na wysokości 16 km, zaś rakieta «V2» osiągnęła wysokość 112 km. W trzy lata później 24 lutego 1949 r. startowały obie powyższe rakiety, jako dwustopniowa rakieta, zwana «Bumper», przy czym stopień pierwszy stanowiła znacznie większa «V2» {mogąca zabierać jako ładunek użyteczny ciężar 1000 kg), zaś stopień drugi stanowiła «WAC Corporal». Po sześciu i pół minutach od chwili startu «WAC Corporal» osiągnęła wysokość 403 km, a zmierzona prędkość maksymalna przekroczyła 8000 km/godz, tj. 2,3 km/sek. Podczas jednej z prób w 1954 r. zespół «Bumper» osiągnął wysokość 425 km.

Więcej

BUDOWNICTWO Z KAMIENIA NATURALNEGO CZ. II

Najstarsze ocalałe zabytki budownictwa kamiennego liczą od 6000 do 8000 lat, podczas gdy najstarsze obiekty budowane z cegły mają zaledwie 3000 lat. Kamień i drewno były najstarszymi surowcami budowlanymi ludzkości. Podczas gdy drewno, mimo że lżejsze i łatwiejsze w użyciu ulegało szybkiemu zniszczeniu, głównie na skutek działania wody i ognia – kamień natomiast przetrwał różne kataklizmy przyrody i opiera się wytrwałej destrukcyjnemu działaniu czasu.

Więcej

POMIAR GRUBOŚCI

W przemyśle metalurgicznym, chemicznym, papierniczym i in. ważną nieraz rolę odgrywa zagadnienie pomiaru i kontroli grubości blach i folii oraz pomiary grubości warstw, którymi pokryte są różne wyroby. Współczesne procesy produkcyjne, połączone zwykle z automatyczną kontrolą, wymagają bardzo dużej dokładności i szybkości pomiaru tych wielkości.

Więcej

KIEROWANIE RUCHAMI GÓROTWORU

Przed niespełna dwoma laty wyłoniła się w oparciu o opracowaną u nas teorię zupełnie nowa i dotychczas nigdzie nie stosowana metoda kierowania ruchami górotworu za pomocą pewnych urządzeń wykonanych na powierzchni. Należy tu wymienić przede wszystkim sposób polegający na wykonaniu tzw. ścianki zaporowej sięgającej od powierzchni do pew- nej głębokości. Sposób ten pozwala w niektórych wypadkach na znaczne zmniejszenie zasięgu odkształceń na powierzchni.

Więcej

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH IZOTOPÓW W RADIOLOGICZNEJ KONTROLI ODLEWÓW

Przykładem takiego aparatu jest wykonany w Zakładzie Radiologii Przemysłowej Instytutu Elektrotechniki defektoskop przeznaczony do pracy z preparatem kobaltu 60Co o aktywności 0,5 g Ra lub irydu 192Ir o aktywności 2 do 3 g Ra. Fotografię i schemat tego defektoskopu widzimy na rys. 16 i 17. W defektoskopie tym preparat promieniotwórczy umocowany na sprężynie znajduje się w wygiętym przewodzie naprzeciwko otworu zasłanianego ruchomą osłoną. Defektoskop otwiera się przy pomocy rączki przez przesunięcie i obrócenie ru- chomej osłony. W razie konieczności, przy pomocy tej samej rączki, można wyjąć preparat z defektoskopu i wsunąć np. do wnętrza rurociągu w celu zbadania jego spawanych połączeń.

Więcej

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE

Sztuczne izotopy promieniotwórcze otrzymuje się w wyniku reakcji jądrowych. Reakcjami takimi nazywamy procesy, w których cząstki jądrowe2 lub fotony y współdziałają z jądrami atomowymi, w wyniku czego w jądrach tych zachodzą pewne przemiany prowadzące do powstawania innego izotopu.

Więcej

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Nieodzownymi elementami, od których zależy istnienie i rozwój roślin, są tak zwane czynniki kosmiczne oraz czynniki ziemskie. Pierwsze przenikają na nasz glob z przestrzeni poza ziemskich, należą do nich głównie światło i ciepło. Czynnikami zaś ziemskimi są między innymi powietrze, gleby i woda.

Więcej

TECHNICZNE KONCEPCJE PLANU GOSPODARKI WODNEJ W POLSCE

Powstanie kaskada Brdy dla celów energetycznych w 8 siłowniach wodnych o łącznej produkcji ponad 120 milionów kWh. W systemacie Odry kluczową rolę odegra zbiornik o pojemności około 700 milionów m3 wybudowany w okolicach Raciborza. Wody z tego zbiornika zapewnią zasilanie rzeki Odry w okresach posusznych, umożliwiając nowoczesną żeglugę również poniżej skanalizowanego odcinka rzeki. Zapewniony będzie pobór wody dla potrzeb rolnictwa dla nawodnień terenów przyległych. Powstaną zbiorniki na dopływach Odry w Sudetach. Wykorzystanie spiętrzonych wód w siłowniach pozwoli na wyprodukowanie 160 milionów kWh rocznie energii elektrycznej.

Więcej

STATYSTYKI POWODZIOWE

Grzbiet fali powodziowej przenosi się w dół rzeki z prędkością mniejszą niż prędkość wody w nurcie, jednak w rzekach górskich, które posiadają duże spadki, prędkość przesuwania fali powodziowej dochodzi nawet do kilkunastu kilometrów na godzinę. Fala powodziowa Wisły przesuwa się z prędkością 2 do 3 kni/godz. Przesuwanie fali wezbrań może być zakłócone w swym normalnym przebiegu na skutek pojawienia się sztucznych przyczyn lub naturalnych, jak np. zalanie terenów na skutek przerwania wałów, udział dopływów bocznych, które mogą przyśpieszyć lub opóźnić bieg fali głównej, wyprzedzanie fali nadchodzącej z górnego biegu rzeki przez kulminację w dole rzeki. W rezultacie wysokość fali powodziowej i jej rozmiary zależą przede wszystkim od wzajemnego nakładania się lub mijania fali głównej i dopływów.

Więcej