Daily Archives 8 czerwca 2015

WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne nie przewodzą na ogól prądu elektrycznego, są w przeciwieństwie do metali izolatorami elektrycznymi. Pod tym względem nie mają one zbyt wielu współzawodników między tworzywami, ponieważ tworzywa organiczne naturalne (z wyjątkiem żywic naturalnych) łatwo nasycają się wilgocią i w stanie wilgotnym tracą .swe własności elektroizola- cyjne {drewno, skóra). Natomiast dobrymi izolatorami są tworzywa krzemianowe zarówno sztuczne {porcelana, kamionka, szkło, kwarc topiony), jak i naturalne (mika, azbest).

Więcej

ŚRODKI OCHRONY OD POWODZI

Środki ochrony od powodzi i jej skutków mogą być trojakie: techniczne, administracyjne i ekonomiczne. Do środków technicznych zaliczyć należy takie budowle wodne jak wały, zbiorniki retencyjne, regulacja rzek, budowa kanałów, zalesienie itp. Środkami administracyjnymi są ochronne zarządzenia władz, mające na celu ostrzeżenie ludności przed zbliżającą się powodzią, ułatwienie ewakuacji terenów zagrożonych oraz pomoc przy usuwaniu zatorów. Wreszcie asekuracja i reasekuracja ludności przed skutkami powodzi należy do środków ekonomicznych, które mają na celu dopomożenie ludności do prędszego wyrównania strat powodziowych.

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE W PRODUKCJI MEBLI

Wykładanie ścian i podłóg to już właściwie nie budownictwo, a specjalny dział architektury, a mianowicie architektura wnętrz mieszkalnych. Tworzywa sztuczne mogą tu być stosowane w bardzo szerokim zakresie, co dla pełności obrazu zostanie obecnie omówione.

Więcej