Daily Archives 14 czerwca 2015

PRZETWÓRSTWO TWORZYW METALOWYCH I DREWNA

Okres czasu, w którym wyprodukowuje się gotowy wyrób ma zasadnicze znaczenie dla wysokości kosztów pozamateriałowych. Czas ten zależy zarówno od zastosowanego tworzywa, jak i od przyjętej techniki formowania go. Porównajmy z tego punktu widzenia dwie zasadnicze metody formowania tworzyw sztucznych. Pierwsza, bezpośrednio z tworzyw do wyrobu gotowego, przez prasowanie lub wtrysk, odbywa się w jednym etapie. Produkcja trwa krótko, koszty pozamate- riałowe są niskie. Druga metoda, przez półwyroby, jest wieloetapowa, z tworzywa otrzymuje się półwyrób, który podlega najpierw obróbce plastycznej, później mechanicznej, wreszcie następują czynności montażowe i wykańczające. Każdy etap wymaga czasu, a wraz z czasem rosną koszty pozamateriałowe, jak to schematycznie podano na rys. 16. Koszty produkcji są wysokie, wyższe o wiele niż w pierwszym przypadku, nawet jeżeli wybierzemy tańsze tworzywo wyjściowe.

Więcej

ZASOBY WODNE W POLSCE CZ. II

Nieregularność odpływu wody w poszczególnych latach i miesiącach oraz nierównomierne rozmieszczenie zasobów wodnych na obszarze kraju jest przyczyną, że mimo pozornie dużych ilości wód, które dotychczas bezużytecznie odpływają do mórz, sprawa ich zagospodarowania i zużytkowania dla potrzeb człowieka nie jest rzeczą łatwą. Wielkie ilości wody spływają w czasie wezbrań i powodzi, przepływy średnie, a szczególnie niżówkowe, są w wielu przypadkach już dzisiaj niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb. W latach suchych przepływy w rzekach osiągają w miesiącach krytycznych od 20-30°/o przepływów średnich. Wynika stąd, że przy nieuporządkowanej gospodarce wodnej tylko część zasobów wodnych w naszych ciekach motże być bezpośrednio zużytkowana.

Więcej

METALE RADIOAKTYWNE

Grupa ta obejmuje metale radioaktywne naturalne, tj. występujące w przyrodzie, i sztuczne zwane pozauranowcami. Wszystkie metale tej grupy są promieniotwórcze i to decyduje o ich technologii oraz zastosowaniu.

Więcej