Daily Archives 19 czerwca 2015

ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU

Zagłębia węglowe są bez wyjątku terenami, na których powstaje wielki przemysł wymagający dla swego istnienia i rozwoju dużych ilości węgla. Buduje się tu w pierwszym rzędzie: koksownie, huty, wielkie zakłady chemiczne i elektrownie.

Więcej

TURBINY PAROWE

W obliczu dzisiejszych tendencji do budowy coraz większych jednostek, o coraz większej mocy, jest to zadanie nie tylko trudne i żmudne, ale przede wszystkim wysoce odpowiedzialne.

Więcej

SYSTEMAT RZEKI WARTY

Większa grupa ujęć wody zlokalizowana w rejonie Łodzi pozwoli na przerzucenie wody do Neru dla pokrycia potrzeb rolniczych tych obszarów oraz na przerzut wody do doliny rzeki Miazgi. Doliny Warty spragnione wody będą mogły być zaspokojone przerzutem z kanału bezpośrednio do tej rzeki w rejonie Radomska, jak również do jej dopływów Widawki i Grabi. Miasta i ośrodki przemysłowe położone w pasie wododziału Wisły i Odry otrzymają wielki zasiłek wody w ilości około 500 milionów m3 rocznie. Kanał ten umożliwi ujęcie wody i stosunkowo łatwe jej doprowadzenie do rejonu Łodzi, Piotrkowa, Radomska, Częstochowy i innych ośrodków, dla zaspokojenia potrzeb przemysłowych i komunalnych. Przedłużenie kanału przez Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) do Przemszy, z ewentualnym odgałęzieniem dla przerzutu wody do Bry- nicy, da możność dostarczenia co najmniej 400 milionów m3 wody rocznie dla zaspokojenia narastających potrzeb wodnych tego okręgu, poza tym wody z kanału będą mogły umożliwić poprawę stanu sanitarnego GOP. Budując sztuczny kanał, łączący dolną Wisłę z ośrodkiem największej koncentracji przemysłu w GOP, można ten kanał bez większych kosztów przystosować do żeglugi. Kanał Centralny przejmie wówczas transport węgla do licznych ośrodków przemysłowych i zaludnionych, położonych wzdłuż trasy kanału, jak również położonych w dolinie Wisły od Włocławka do Gdańska, a także eksport węgla ciążący w kierunku Gdańska. Kanał ten stanowić będzie powiązanie kierunków dróg wodnych Wschód- Zachód oraz Północ-Południe.

Więcej