Monthly Archives Czerwiec 2015

SILNIK RAKIETOWY

Motorem, który odpowiada powyższym warunkom i który w powyższy sposób może nasz aparat poruszać, jest tzw. «silnik rakietowy». Składa się on z komory spalinowej, z której wychodzi otwarta rura zwana dyszą.

Więcej

POWAŻNE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ POLSKI

Do obrony czynnej zalicza się również zwiększenie powierzchni zalesionej w dorzeczu rzeki. Lasy wpływają na opóźnienie odpływu powierzchniowego, zmniejszenie erozji gleby i w ten sposób współdziałają ze zbiornikami przeciwpowodziowymi w zwalczaniu powodzi.

Więcej

TWORZYWA Z DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

Drewno jest tworzywem ukierunkowanym. Własności techniczne drewna są różne, jeżeli je mierzyć w trzech kierunkach przestrzeni nawzajem prostopadłych. Tak np. wytrzymałość na rozciąganie mierzona w kierunku włókien może być więcej niż dziesięciokrotnie wyższa niż mierzona w dwóch pozostałych kierunkach (rys. 17). Jest to bardzo niekorzystne, zwłaszcza jeżeli chcemy stosować drewno w formie płyt. Staramy się wtedy o stworzenie z drewna takiego tworzywa, które by miało dobre wytrzymałości przynajmniej w dwóch kierunkach. Poza tym drewno, jako dające się formować prawie wyłącznie drogą obróbki mechanicznej, daje bardzo duży procent nieużytecznych odpadków, wykorzystanie których jest poważnym zagadnieniem ekonomicznym. W tworzywach złożonych drewno może występować w rozmaitych postaciach, a więc w kolejności coraz większego rozdrobnienia, jako:

Więcej

METODY OTRZYMYWANIA METALI RZADKICH

Zapewne znany jest większości czytelników sposób otrzymywania żelaza i stali. Olbrzymie piece, pozwalające na otrzymywanie w ciągu doby setek ton metalu, to najbardziej charakterystyczna cecha metalurgii żelaza. Ideałem byłoby otrzymywanie w ten sam sposób metali rzadkich, a przynajmniej pewnej ich części. Niestety, wszystkie metale różnią się między sobą własnościami fizycznymi i chemicznymi, w związku z czym różne są też metody ich otrzymywania. Toteż metali rzadkich nie da się produkować w ten sam sposób co żelazo. Szereg przyczyn składa się na to, ale najważniejsza z nich, to specyficzne właściwości chemiczne tych metali.

Więcej

PIASKOWCE KIELECKIE

Nasze badania przeprowadziliśmy na piaskowcu ze Szczytna-Zamku, o doskonałej bloczności i wysokiej wytrzymałości na ściskanie rzędu 1200 kG/cm2. Z piaskowca tego wykonano w Warszawie cokół pod po- mnik ks. Józefa Poniatowskiego w Łazienkach, kandelabry na Placu Konstytucji w Warszawie oraz wiele innych obiektów.

Więcej

JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN CZ. II

Inny sposób otrzymywania czterochlorku tytanu polega na działaniu gazowego chloru na węglik tytanu w temperaturze 300 do 400°C. Otrzymany jedną z wymienionych metod czysty chlorek tytanu jest następnie redukowany za pomocą magnezu. Ten proces redukcji przeprowadza się w szczelnych zbiornikach z ognioodpornej stali, wytrzymujących znaczne ciśnienia w wysokich temperaturach. W zbiorniku takim umieszcza się magnez w postaci wlewków. Zbiornik zostaje uszczelniony i opróżniony z powietrza, a następnie napełniony obojętnym gazem, np. helem lub argonem. Po tych przygotowaniach podgrzewa się dolną część zbiornika do temperatury około 800°C i następnie wprowadza się stopniowo pary TiCl-j. Wprowadzony chlorek tytanu reaguje z magnezem według reakcji:- 2Mg + TiCl4 = Ti -f 2MgCl:>

Więcej

URAN – PODSTAWOWY SUROWIEC ENERGII ATOMOWEJ CZ. II

Uran pod względem chemicznym jest bardzo aktywny, łatwo łączy się z gazami, reaguje z wrzącą wodą i łatwo rozpuszcza się w kwasach. Wszystkie jego sole rozpuszczalne są silnie trujące.

Więcej

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGRAŻĄJĄCE PASAŻEROWI LOTU KOSMICZNEGO

Sprawa zabezpieczenia żywego człowieka przed ultrafioletowym promieniowaniem słońca oraz przed promieniami kosmicznymi dochodzącymi do nas z głębin wszechświata (przed którymi na powierzchni Ziemi chroni nas atmosfera) wymaga specjalnego opracowania i odpowiednich pomiarów. Doświadczenia już wykonane z myszami i małpami wysyłanymi na wielkie wysokości w rakietach są fragmentaryczne i wymagają pogłębienia.

Więcej