Monthly Archives Lipiec 2015

WPŁYW EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ NA POWIERZCHNIĘ

Ze znanych nam prac angielskich wymienić należy opracowanie Sta- thama oraz 0’Donnahna, oparte na długoletnich obserwacjach. Badacze ci doszli do wniosku, że czas działania wpływów eksploatacji zależy od miejscowych warunków, nie przekracza jednak 15 lat. Określają oni także wielkość maksymalnego obniżenia terenu oraz kątów wpływu dla warunków angielskich.

Więcej

WYPRAWA NA MARSA

Istnieją już projekty koncepcyjne, a nawet wstępne budowy sztucznego satelity większych rozmiarów. Na uwagę zasługuje projekt W. Brauna1, znanego konstruktora wielkich rakiet, autora dość szczegółowo opracowanego projektu wyprawy na Marsa, w której ma wziąć udział 70 żywych ludzi.

Więcej

TRANSPORT WODNY CZ. II

W latach 1772-1775 wybudowano kanał między Nakłem i Bydgoszczą, łączący Noteć z Brdą, otwierający wyjście statkom na wody Wisły. Na skutek rozbioru Polski Wisła została rozdzielona kordonem trzech państw zaborczych. Pod koniec XVIII w. rozpoczyna się budowa kanału bydgoskiego. Rząd Wielkiego Księstwa Warszawskiego przeznacza dodatkowe dotacje na utrzymanie i polepszenie żeglugi na kanale bydgoskim. Począwszy od 1888 r. zostaje skanalizowana Noteć Górna na długości 90 km: zaczynają później chodzić barki, tzw. kanałówki, o nośności do 200 ton.

Więcej

MEDYCYNA I DENTYSTYKA A TWORZYWA SZTUCZNE

Zastosowania tworzyw sztucznych w medycynie i dentystyce są wprawdzie skromne ze względu na ilość zużywanych materiałów, ale bardzo cenne dla zdrowia i życia pacjentów.

Więcej

JAK PROJEKTOWAĆ KONSTRUKCJE Z KAMIENIA SPRĘŻONEGO CZ. II

Dla wyjaśnienia tych analogii przeprowadzono badania na dużej ilości próbek kamiennych z jednego gatunku w celu ustalenia tzw. wskaźnika jednorodności. W tym celu zgnieciono ponad 100 próbek sześciennych o boku 7 cm z granitu strzegomskiego oraz osobno podobną ilość próbek z piaskowca radkowskiego.

Więcej

Podział tworzyw sztucznych na grupy

Dopiero jednak chemia XX wieku dała nam całą nową zupełnie klasą tworzyw – tworzywa sztuczne organiczne zwane inaczej masami plastycznymi. Udział chemii w powstaniu tych tworzyw był jakościowo inny niż w rozwoju tworzyw nieorganicznych. Tam chemik włączał sią raczej do istniejącej technologii ich wytwarzania, ulepszał ją, poprawiał i rozszerzał. Tworzywa sztuczne organiczne stanowią już w całości wytwór wiedzy chemicznej i przemysłu chemicznego, nie są przedłużeniem doświadczeń i zdobyczy innych gałęzi techniki, W ten sposób termin tworzywa sztuczne ma w stosunku do tworzyw sztucznych organicznych uzasadnienie głębsze niż w stosunku do tworzyw pozostałych. W tym znaczeniu jest on obecnie powszechnie stosowany, jako przeciwstawienie tworzyw organicznych naturalnych, jak drewno czy skóra.

Więcej

TWORZYWA Z WŁÓKIEN I TWORZYW SZTUCZNYCH

Niekorzystną własnością tworzyw sztucznych jest ich stosunkowo niska wytrzymałość mechaniczna. Chcąc poprawić tę wadę należałoby stosować pewnego rodzaju wzmocnienie, podobnie jak to z powodzeniem realizuje budownictwo w żelbecie wzmocnionym na działania rozciągające prętami stalowymi.

Więcej

PRZEMYSŁ LEKKI A TWORZYWA SZTUCZNE CZ. II

Ogromnie wzrósł udział tworzyw sztucznych w wytwarzaniu dodatków do ubrań, takich jak guziki, sprzączki, zamki błyskawiczne, ozdoby do sukien i kapeluszy. Wspomnieć również należy zastosowanie ich do wyrobu ozdób osobistych, tzw. sztucznej biżuterii, jak klipsy, broszki, łańcuszki, szpilki i in.

Więcej

KAMIENIE TWARDE I MIĘKKIE

Przyjęto uważać, że skały, takie jak granity i dolomity o nasiąkliwości poniżej 0,5%, są wytrzymałe na wpływy atmosferyczne. Piaskowce i wapienie mają przeważnie wyższą nasiąkliwość. Niektóre gatunki twardego piaskowca charakteryzują się jednak znaczną odpornością na zamrażanie. Nasiąkliwość ma również wpływ na obniżenie wytrzymałości i dzieli kamienie budowlane na tzw. twarde i miękkie. Podział ten dość zasadniczy w klasyfikacji kamienia wiąże się również z warunkami obróbki.

Więcej

LOT KOSMICZNY

Od lat trzydziestu zaczęły powstawać w wielu krajach towarzystwa .astronautyczne, których celem jest popieranie badań teoretycznych i technicznych mających przyczynić się do realizacji lotu kosmicznego. Niestety, towarzystwa te nie posiadają znaczniejszych funduszów pozwalających na prowadzenie poważnych badań.

Więcej

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE CZ. II

Nie tu jest miejsce na omówienie wszystkich trudności związanych z takim rozwojem. Pragnęlibyśmy jedynie podkreślić znaczenie, jakie w tej rozbudowie przypadnie kadrom technicznym. Przemysł- rozbudowują inżynierowie i technicy. Od ich wiedzy, od umiejętności praktycznego jej stosowania zależy między innymi, czy zadania, jakie stoją przed nami, zostaną zrealizowane. Stan dotychczasowy nie jest zbyt zadowalający. Szybkie tempo rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych, budowanego niemal od stanu zerowego, spowodowano, że posiadamy ogromne braki zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i w poziomie teoretycznym i praktycznym kadr technicznych.

Więcej

TYTAN – METAL LOTNICTWA I MARYNARKI

Kłopoty konstruktorów lotniczych zaczęły się właściwie dopiero po przekroczeniu szybkości ponaddźwiękowej. Stwierdzono bowiem, że przy szybkościach przekraczających 1600 km/godz występuje tak silne działar nie erozyjne deszczu lub pyłu zawartego w powietrzu, że normalnie stosowane powłoki ochronne są zdzierane w ciągu zaledwie kilku minut. Zaczęto szukać nowych materiałów o lepszej odporności niż dotychczas stosowane. Znaleziono je w postaci tytanu i jego stopów.

Więcej

RAKIETY WIELOSTOPNIOWE

Zwiększenie prędkości końcowej można uzyskać przez użycie tzw. rakiet wielostopniowych. Rakieta dwustopniowa składa się z rakiety-mat- ki, w głowicy której jest umieszczona znacznie mniejsza samodzielna ra- kieta-córka: przy starcie spala się jedynie paliwo rakiety-matki, a w momencie całkowitego wypalenia paliwa i uzyskania pewnej prędkości, rakieta-matka odłącza się automatycznie od rakiety-córki i opada, silnik rakiety-córki zaś rozpoczyna samodzielną pracę. Rakieta-córka rozpoczyna ruch od prędkości, jaką nadała jej rakieta-matka. Podobnie działa rakieta trójstopniowa lub wielostopniowa. Ze względu jednak na to, że ciężar każdego następnego stopnia rakiety wielostopniowej musi być wielokrotnie mniejszy od ciężaru poprzedniego stopnia, nie można ze względów technicznych budować rakiet istotnie wielostopniowych, gdyż ciężar pierwszego stopnia musiałby wynosić setki tysięcy ton. W warunkach obecnych możliwości technicznych dają się budować rakiety trójstopniowe. Przy użyciu optymalnych warunków konstrukcyjnych i najbogatszych w energię paliw chemicznych trzeci stopień rakiety trójstopniowej może uzyskać maksymalną prędkość niewiele przekraczającą 8 km/sek. Wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, aby przy użyciu paliw chemicznych, nawet przy pomocy rakiet wielostopniowych, udało się uzyskać prędkość znacznie większą: jest to kres górny prędkości uzyskiwanych przy pomocy paliw chemicznych. Dla uzyskiwania znacznie większych prędkości niezbędny jest istotny postęp w technologii paliw rakietowych, a nawet przełomowe odkrycie.

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE W ŚRODKACH TRANSPORTU

Tworzywa sztuczne stosowane są jednak nie tylko na powłoki, ale i jako samodzielne tworzywa konstrukcyjne. Tworzywa warstwowe z klejonych i impregnowanych fornirów drzewnych wypierają drewno z jego zastosowań w budowie wagonów towarowych. Są lżejsze, trwalsze, mocniejsze i dostępne w arkuszach o dużych wymiarach. Pozwalają one na stosowanie konstrukcji jednolitych, bez fug i szczelin, których nie można uniknąć przy użyciu desek. Dzięki temu wagony towarowe uzyskują lepszą wodoszczelność, montuje się je szybciej i taniej.

Więcej