Monthly Archives Lipiec 2015

MASZYNY PRZEPŁYWOWE I ICH PROBLEMATYKA CZ. II

Maszyny wirnikowe, inaczej turbinowe, odznaczają się wirnikiem zaopatrzonym w łopatki jako najbardziej charakterystycznym dla ich działania elementem (rys. 1). Czynnik pracujący wywiera na układ łopatkowy siły istotne dla zachodzącego w maszynie procesu energetycznego.

Więcej

WARUNKI BIOLOGICZNE KABINY RAKIETOWEJ

Bardzo rozległą grupę zagadnień stanowią problemy związane z zapewnieniem warunków biologicznych, umożliwiających przebywanie żywych ludzi, zwierząt i roślin czy to w kabinie poruszającej się rakiety, czy na sztucznym księżycu lub powierzchni innej planety.

Więcej

TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNE CZ. II

W chwili obecnej, po udanych uruchomieniach trzech sztucznych satelitów przez Związek Radziecki, wkroczyliśmy istotnie w nową erę – erą realizacji lotów kosmicznych i podróży międzyplanetarnych.

Więcej

TWORZYWA ADHEZYJNE

Podobną rewolucję jak przemysł farb i lakierów przechodzi obecnie przemysł produkujący kleje i kity. Technikę klejenia stosowano dotychczas głównie do porowatych tworzyw organicznych naturalnych, przede wszystkim do drewna, ale także do skóry i papieru.

Więcej

PRZEMYSŁ LEKKI A TWORZYWA SZTUCZNE

Ściśle techniczne zastosowania tworzyw sztucznych zostały już właściwie wyczerpane. Trzeba jednak jeszcze przynajmniej w paru słowach przypomnieć znane na ogół zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle lekkim, produkującym większość przedmiotów codziennego użytku.

Więcej

METALE RADIOAKTYWNE CZ. II

Występowanie metali radioaktywnych w przyrodzie jest związane z ich okresem półrozpadu. Te, które posiadają ten okres długi, występują w dość znacznych ilościach, czego przykładem jest zawartość w skorupie ziemskiej takich metali jak toru i uranu.

Więcej

EKSPLOATACJA GÓRNICZA I JEJ WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ

Rozległy materiał obserwacyjny pozwolił uczonym radzieckim na gruntowną analizę i konfrontację z rzeczywistością istniejących już teorii zachodnio-europejskich, a w szczególności teorii Gonota, Fayola, Rzihy, Dżiginska, Gudwina, Haussego, Briggsa i innych. W wyniku swych prac badacze radzieccy doszli do przekonania, zgodnego zresztą z przekonaniami polskich fachowców, że pozostawianie filarów ochronnych niedostatecznych rozmiarów jest jeszcze gorsze dla chronionego obiektu niż całkowite wybranie złoża. Opracowane przez wspomnianą komisję przepisy ochrony obiektów na powierzchni podają szczegółowe instrukcje w sprawie wyznaczania filarów ochronnych. Badacz radziecki S. G. Awier- szyn wyprowadził na podstawie swoich prac — równanie linii niecki osiadania oraz równanie określające przemieszczenie poziome. Wreszcie D. A. Kozakowski wprowadził pojęcie tak zwanego wskaźnika deformacji terenu, określającego stopień szkodliwego wpływu ruchów powierzchni na znajdujące się na niej budowle. Badacze radzieccy uwzględnili też w swoich pracach wpływ czasu na ruchy powierzchni i uzyskali pod tym względem dobre wyniki.

Więcej

WŁASNOŚCI CIEPLNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Najbardziej interesującą własnością tworzyw sztucznych jest ich zachowanie się w temperaturach podwyższonych. Nie wszystkie tworzywa ogrzewane topią się. Tworzywa naturalne organiczne, jak drewno czy skóra, po przekroczeniu pewnej temperatury rozkładają się po prostu. Tworzywa krzemianowe naturalne (jak kamień) i sztuczne (np. kamionka, porcelana) topią się w tak wysokich temperaturach, że praktycznie biorąc są nietopliwe.. Jedynym wyjątkiem jest szkło, które podgrzewane przechodzi przez pewien zakres temperatur mięknięcia, aby wreszcie znów w pewnych granicach temperatur przejść w stan gęstej lepkiej cieczy. Nie posiada zatem ściśle określonej temperatury topliwości. Inaczej zachowują się metale. Wprawdzie i one przy podgrzewaniu miękną (nie wszystkie, nie mięknie np. żeliwo), ale później w pewnej temperaturze przechodzą od razu w stan ciekły, przy czym stop jest ruchliwy.

Więcej

WYKONANIE KONSTRUKCJI Z KAMIENIA

Dalsza obniżka cen na materiały kamienne będzie możliwa po wprowadzeniu lepszej mechanizacji urobku kamiennego oraz unowocześnienia traków i kombajnów. Na Krajowej Naradzie Budownictwa w Warszawie w 1956 r. wskazano na kamień jako na materiał konstrukcyjny nie należycie wykorzystany w naszym budownictwie. Zastosowanie kamienia w konstrukcjach sprężonych jest pierwszą śmiałą próbą realizacji tego zalecenia.

Więcej

LOT KOSMICZNY BEZWŁADNY CZ. II

Dla człowieka, przebywającego w takich warunkach zatraca się poczucie dołu i góry, wszelkie kierunki w przestrzeni są dla niego jednako- wo uprzywilejowane, nie ma wyróżnionego kierunku góra-dół, który jest narzucony przez kierunek siły ciężkości. Dotychczas nie wiadomo, jak zachowa się organizm ludzki, który będzie musiał przebywać w tych warunkach długie okresy czasu (miesiące). Nie można dzisiaj przeprowadzić odpowiednich badań fizjologicznych, bo nie potrafimy wytworzyć takich warunków w czasie dłuższym niż kilkadziesiąt sekund (powstają one jedynie w aparatach spadających z wielkich wysokości ruchem swobodnym). Prawdopodobnie takie warunki »bezgrawitacyjne« będą trochę przykre dla człowieka, ale nie będą szkodliwe dla zdrowia. Dlatego konstruktorzy sztucznych księżyców starają się stworzyć na nich zastępczy »sztuczny ciężar«: daje się to osiągnąć przez nadanie księżycowi, zbudowanemu w kształcie pierścienia, ruchu obrotowego dokoła osi prostopadłej do płaszczyzny pierścienia. Powstająca przy obrocie siła odśrodkowa działać będzie w kierunku od osi obrotu, a więc będzie przyciskać ludzi znajdujących się wewnątrz do najbardziej zewnętrznej ściany pierścienia: ludzie ci uzyskają więc poczucie ciężaru.

Więcej

GOSPODARKA WODNA

Podstawowym celem gospodarki wodnej jest świadome i celowe uporządkowanie krążenia wody w przyrodzie, a zatem uregulowanie stosunków między potrzebami wody a jej zasobami, przez uchwycenie jak największych ilości wód opadowych i odprowadzenie ich do morza w sposób jak najbardziej korzystny dla gospodarki narodowej. Z powodu nierównomiernego rozłożenia opadów w przeciągu roku oraz nierównomiernego rozłożenia opadów na obszarze kraju, planowa gospodarka wodna oparta być musi na magazynowaniu wody w okresach i miejscach jej nadmiaru oraz na przerzutach wody na okresy i tereny niedomiarowe.

Więcej

ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW JAKO ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA

Dziedziny zastosowań sztucznych izotopów promieniotwórczych w przemyśle można podzielić na dwie zasadnicze grupy. W jednej z nich radioizotopy wykorzystywane są jako źródła promieniowania, w drugiej stosowane są jako tzw. atomy znaczone do śledzenia różnych procesów chemicznych i fizycznych.

Więcej

BADANIE ŚCIERALNOŚCI I ZUŻYCIA IZOTOPÓW

Poszczególne części maszyn i urządzeń ulegają w czasie eksploatacji zużyciu, które powstaje przez zniszczenie ich powierzchni na skutek tarcia. Prowadzone dotychczas badania nad ścieralnością były bardzo kłopotliwe, mało dokładne i nie zawsze uwzględniały wszystkie warunki eksploatacyjne badanych części czy zespołów. Wprowadzenie sztucznych izotopów promieniotwórczych do tego rodzaju badań znacznie uprościło to zagadnienie.

Więcej

JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN

Do roku 1940 nie umiano jeszcze otrzymywać tytanu na skalę przemysłową, otrzymywano go tylko w postaci stopu z żelazem, służącym do odtleniania stali. Stop ten otrzymywano metodą aluminotermiezną.

Więcej