Daily Archives 5 sierpnia 2015

Podstawa prawna

Podstawa prawna powyższych zagadnień zawarta została w Ustawie o promocji zatrudnienia i dwóch specjalnych programach Rządu Federalnego dotyczących zwalczania długoterminowego bezrobocia. Federalny Urząd Pracy w Norymberdze wraz z regionalnymi urzędami pracy, lokalnymi i innymi agencjami (placówkami) jest odpowiedzialny za wdrożenie powyższych wytycznych.

Więcej

BADANIA NIEMCA CHRISTLEINA

Pierwsze z tej serii badania Niemca Christleina pozwoliły na wy- ciągnięcie wniosku, że minimum strat przepływu przypada na prędkości pary w przyrządach ekspansyjnych rzędu 700 do 800 m/s, co odpowiada dość dużym spadkom entalpii (cieplika) na stopień, a zatem małej liczbie stopni turbiny. Ogłoszone kilka lat później wyniki doświadczeń brytyjskich, angielskiego Steam Nozzle Research Committee, wskazały na zgoła odmienną zależność strat od prędkości przepływu, mianowicie na minimum strat przy prędkościach rzędu około 100 m/s oraz maksimum przy prędkościach rzędu około 400 m/s. W świetle tych doświadczeń małe spadki cieplika na stopień, a zatem dużą liczbę stopni turbiny, należało uznać za uzasadnione.

Więcej

METALE RZADKIE CZ. II

Niektóre tylko metale spotykamy w życiu codziennym, są to: żelazo, miedź, nikiel, chrom, cyna, ołów, srebro, złoto, platyna, cynk, aluminium i rtęć (12 szt.). Z dalszych metali liczna grupa nie jest znana być może nawet z nazwy – są to właśnie metale rzadkie.

Więcej

POJĘCIE ZBIORNIKA GLEBOWO-GRUNTOWEGO

Ziarenka w gruncie mają różne kształty: są albo okrągłe, lub wydłużone, albo znów zbliżone do prostopadłościanu: bogactwo kształtów jest tu wielkie. Stykają się one ze sobą mniejszą lub większą częścią powierzchni, ze względu jednak na różnorodność kształtów nie przylegają do siebie ściśle, pozostają między nimi przestrzenie próżne i dlatego gleba w stanie naturalnym jest porowata. Porowatość ta jest różna, określa się ją w procentach objętości całego gruntu i tak np. w glebach piaszczystych sięga 33%, w ilastych dochodzi do 50%.

Więcej