Daily Archives 24 sierpnia 2015

TECHNICZNE PROBLEMY KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH Z KAMIENIA

Omówione na początku pracy rodzime złoża kamienia przydatnego do konstrukcji sprężonych pozwalają przypuszczać, że posiadamy odpowiednią ilościowo i jakościowo bazę surowca. Główną zaletą tych materiałów jest ich wysoka wytrzymałość na ściskanie. Drobnoziarniste granity śląskie osiągają wytrzymałość 2000 kG/cm2, zaś drobnoziarniste piaskowce o lepiszczu krzemiankowo- -ilastym wahają się w granicach 1000 kG/cm2. Są to wytrzymałości nieosiągalne w polowej produkcji betonu. Dalszą zaletą kamienia naturalnego są już zupełnie lub prawie zupełnie zakończone procesy reologiczne2, powodujące dość znaczne straty w naciągu sprężanych konstrukcji żelbetowych.

Więcej

NOWOCZESNA MECHANIKA PŁYNÓW

Okazało się jednak niebawem, że wysoka sprawność tych turbin była wynikiem nie tyle małych strat w kanałach łopatkowych, ile redukcji tzw. strat pozałopatkowych, tj. strat nieszczelności, tarcia i wentylacji, związanych z przejściem na małe prędkości przepływu pary, a tym samym i małe prędkości obwodowe wirnika.

Więcej