Monthly Archives Sierpień 2015

WŁASNOŚCI MECHANICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Własności mechaniczne decydują o możliwości zastosowań konstrukcyjnych. Ocena porównawcza tych własności jest specjalnie trudna ze względu na to, że przy obciążaniu tworzyw sztucznych występuje szereg zjawisk o charakterze Teologicznym, których nie wykazują inne tworzywa. Wobec tego, że brak miejsca nie pozwala na bliższe omówienie tego zagadnienia, związanego z różną i zmienną konsystencją tworzyw sztucznych, ograniczono się tylko do porównania własności najbardziej podstawowej, jaką jest wytrzymałość na rozciąganie. Jak z rys. 6 wynika nie jest ona dla tworzyw sztucznych zbyt wielka i umieszcza je na poziomie tworzyw organicznych naturalnych, jak skóra lub drewno. Natomiast tworzywa warstwowe, w których wykorzystana jest wysoka odporność na zerwanie włókien, wykazują już wytrzymałości bardzo wysokie, które je zbliżają do stopów z metali kolorowych.

Więcej

BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH

Formowanie bezpośrednie wyrobów gotowych odbywa się metodami prasowania i wtrysku, specyficznymi jedynie dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Polegają one na wytwarzaniu przedmiotów w formach metalowych, w podwyższonej temperaturze i pod ciśnieniem. W warunkach tych tworzywa sztuczne przechodzą w stan plastyczny, względnie gęsto- płynny i dokładnie wypełniają formy, przyjmując ich kształt. Metody te mogłyby być więc porównywane z odlewnictwem metali, gdzie jednak stosuje się wysokie temperatury, a nie stosuje się na ogół ciśnienia. Właściwe odlewanie wykorzystywane jest w przetwórstwie tworzyw sztucznych stosunkowo rzadko, ponieważ tylko niektóre żywice są dostatecznie płynne w stanie stopionym i dokładnie wypełniają formę.

Więcej

EKSPEDYCJA NA MARSA

Całkowity czas trwania ekspedycji – 969 dni, czas przelotu z orbity wyjścia ziemskiej do księżycowej marsjańskiej – 260 dni: tyleż dni trwa podróż powrotna z orbity księżycowej marsjańskiej na orbitę wyjścia ziemską.

Więcej

MEDOTA BADAŃ MODELOWYCH

Na podstawie tych zjawisk i faktów, związanych z rozwojem nowoczesnej nauki o przepływach i z zachęcającym, można by rzec, przykładem ich zastosowania w badaniach lotniczych, zaczęły dochodzić do głosu, począwszy od ostatnich lat przed II wojną światową, nowe metody badań maszyn przepływowych, przede wszystkim badania modelowe. Na zasadzie praw o podobieństwie przepływów udało się wniknąć w zjawiska przepływów bez względu na rodzaj czynnika pracującego. W ten sposób poszczególne oderwane, często nawet pozornie ze sobą sprzeczne w wynikach badania, przeprowadzane uprzednio na maszynach cieplnych i wodnych, znalazły właściwą interpretację, pozwalając na wyciąganie uogólnionych wniosków zgodnych z rozwojem naukowego poznania i zastosowanych w konsekwencji do całej tak licznej rodziny maszyn przepływowych. W ten sposób do teorii maszyn wirnikowych weszły nowe pojęcia, takie jak wspomniana już liczba Reynoldsa, jako wyraz oporów tarcia w przepływie, albo liczba Macha, wyrażająca zjawiska' ściśliwości płynu, i w końcu cała teoria warstewki przyściennej, stanowiąca klucz do poznania wielu zjawisk przedtem niezrozumiałych i niewytłumaczalnych.

Więcej

POSTĘP TECHNIKI

Nierzadko gruboić murów budynków 2 – 3 piętrowych wynosiła, 1,5 do 2,0 m. Słynny zamek Karlstein, w którym mieścił się swego czasu skarbiec cesarza Karola, posiada mury grubości 5 m. Rozwój nauk technicznych, szczególnie mechaniki budowli, przypadł na okres rozwoju nowych konstrukcji budowlanych z żelbetu i stali.

Więcej

POWÓDŹ

Powódź – słowo budzące grozę. Powódź – niosąca zniszczenie i zagładę dóbr materialnych, a niekiedy i istnień ludzkich. Powódź, której następstwem są częste epidemie wśród ludzi i zwierząt.

Więcej

MEDOTA BADAŃ MODELOWYCH CZ. II

W ten sposób uzyskało się wystarczająco dobry wgląd w zjawiska zachodzące w trakcie przepływów w kanałach łopatkowych turbin oraz możność szczegółowej lokalizacji źródeł poszczególnych elementów strat.

Więcej

KONSTRUKCJE KA»BLOKAMIENNE STOSOWANE ZA GRANICĄ CZ. II

Przykładem niezmiernie celowego i praktycznego zastosowania sprężenia konstrukcji kamiennej jest zapora w Cheurfas (rys. 42) w Północnej Afryce. Skutkiem zbyt wiotkiej budowy ulegała ona parokrotnie uszkodzeniom przy zbyt wysokim stanie wód w okresach deszczowych. Zaporę tę zbudowano w 1882 r. przy użyciu kamienia łamanego ułożonego na fundamencie betonowym. Przebudowa całej zapory wymagałaby wielkich kosztów i byłaby przedsięwzięciem niezmiernie trudnym i długotrwałym. Zapora ta miała wielkie znaczenie dla okolicznych terenów, a każde jej uszkodzenie kosztowało wiele ludzkich istnień i strat materialnych.

Więcej

TERMINARZ PRAC ASTRONOMICZNYCH CZ. II

Dla porównania dodamy, że wydatki, jakie poniosła cała ludzkość na lotnictwo w ciągu 50 lat jego istnienia, są szacowane na 500 miliardów dolarów, koszty zaś II Wojny Światowej, po obu stronach łącznie – na 4200 miliardów dolarów3.

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWNICTWIE CZ. II

Tworzywa sztuczne zastępują metale jako materiał na wszelkiego rodzaju instalacje. Używa się ich więc na przewody rurowe i armaturę (zawory, pływaki, zbiorniki, syfony) instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, nawet centralnego ogrzewania. Wskutek swej lekkości oraz łatwości i taniości montażu są one w tym wypadku zupełnie opłacalne gospodarczo. Łączą się z tym zastosowania w postaci artykułów sanitarnych do urządzania łazienek, jak umywalnie, zlewy, wanny. Są one wprawdzie droższe od porcelany, jednak nie tłuką się i przez to są trwalsze, zwłaszcza dla urządzeń do użytku zbiorowego. Dla instalacji do wody zimnej stosuje się zwykle polichlorek winylu, a dla gorącej feno- plasty, tworzywa melaminowe, poliamidy.

Więcej

ŚRODKI TRANSPORTOWE A TWORZYWA SZTUCZNE

– Środki transportowe produkowane są przez:

– przemysłbudowy okrętów (stoczniowy),

– przemysł budowy wagonów i lokomotyw,

Więcej

FORMOWANIE FOŁWYROBOW CZ. II

Arkusze płaskie otrzymuje się z termoplastów zmiękczonych (przez podgrzewanie lub działanie plastyfikatorów) przez rozwalcowywanie na kalandrach (rys. 11). Tak uzyskane elementy mają nierówną powierzchnię i muszą być wykańczane przez sprasowanie między ogrzanymi polerowanymi płytami w prasach hydraulicznych polerowniczych.

Więcej

STOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH W CHEMICZNYM PRZEMYŚLE

Do zastosowań w przemyśle chemicznym mało nadaje się formowanie bezpośrednie tworzyw sztucznych przez prasowanie i wtrysk, ze względu na duże wymiary aparatów i małe serie produkcyjne. Jednak w ten sposób wytwarza się części mniejsze: przyrządy laboratoryjne i armaturę. Większość aparatury chemicznej musi być formowana z półwyrobów i tu rzemieślnicza technika przetwarzania ma szerokie pole do działania.

Więcej

Podstawa prawna

Podstawa prawna powyższych zagadnień zawarta została w Ustawie o promocji zatrudnienia i dwóch specjalnych programach Rządu Federalnego dotyczących zwalczania długoterminowego bezrobocia. Federalny Urząd Pracy w Norymberdze wraz z regionalnymi urzędami pracy, lokalnymi i innymi agencjami (placówkami) jest odpowiedzialny za wdrożenie powyższych wytycznych.

Więcej