Monthly Archives Sierpień 2015

BADANIA NIEMCA CHRISTLEINA

Pierwsze z tej serii badania Niemca Christleina pozwoliły na wy- ciągnięcie wniosku, że minimum strat przepływu przypada na prędkości pary w przyrządach ekspansyjnych rzędu 700 do 800 m/s, co odpowiada dość dużym spadkom entalpii (cieplika) na stopień, a zatem małej liczbie stopni turbiny. Ogłoszone kilka lat później wyniki doświadczeń brytyjskich, angielskiego Steam Nozzle Research Committee, wskazały na zgoła odmienną zależność strat od prędkości przepływu, mianowicie na minimum strat przy prędkościach rzędu około 100 m/s oraz maksimum przy prędkościach rzędu około 400 m/s. W świetle tych doświadczeń małe spadki cieplika na stopień, a zatem dużą liczbę stopni turbiny, należało uznać za uzasadnione.

Więcej

METALE RZADKIE CZ. II

Niektóre tylko metale spotykamy w życiu codziennym, są to: żelazo, miedź, nikiel, chrom, cyna, ołów, srebro, złoto, platyna, cynk, aluminium i rtęć (12 szt.). Z dalszych metali liczna grupa nie jest znana być może nawet z nazwy – są to właśnie metale rzadkie.

Więcej

POJĘCIE ZBIORNIKA GLEBOWO-GRUNTOWEGO

Ziarenka w gruncie mają różne kształty: są albo okrągłe, lub wydłużone, albo znów zbliżone do prostopadłościanu: bogactwo kształtów jest tu wielkie. Stykają się one ze sobą mniejszą lub większą częścią powierzchni, ze względu jednak na różnorodność kształtów nie przylegają do siebie ściśle, pozostają między nimi przestrzenie próżne i dlatego gleba w stanie naturalnym jest porowata. Porowatość ta jest różna, określa się ją w procentach objętości całego gruntu i tak np. w glebach piaszczystych sięga 33%, w ilastych dochodzi do 50%.

Więcej

ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W MECHANICE CZ. II

Bardzo duże pole do stosowania tworzyw sztucznych przedstawia mechanika precyzyjna, która nie stawia tak wysokich wymagań wytrzymałościowych. Używa się więc ich w zegarmistrzostwie i przemyśle instrumentów pomiarowych. Konstruować z nich można wszystkie niemal części, z wyjątkiem osi obrotowych, poczynając od najprostszych skal i suwmiarek, przez gazomierze i wodomierze, aż do bardzo skomplikowanych aparatów pomiarowych elektrycznych. Tu także należałoby wymienić zastosowania tworzyw sztucznych przy produkcji przyrządów optycznych, aparatów fotograficznych i kinematograficznych (obudowa, elementy kinematyczne). Dotyczy to zresztą całej techniki foto i kinematograficz- nej, w której tworzywa .sztuczne mają ogromny udział. Produkuje się z nich nie tylko aparaty do wykonywania zdjęć, ale również błony i filmy z emulsją światłoczułą, a także przyrządy i aparaty do wywoływania i utrwalania naświetlonych błon. Do zakresu mechaniki precyzyjnej na- leżą także zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle maszyn biurowych, tj. maszyn do pisania, liczenia i innych. Z tworzyw tych wykonuje się najróżniejsze części od najprostszych osłon przeciwpyłowych, poprzez obudowę i szkielet konstrukcyjny, aż do najbardziej precyzyjnych elementów mechaniki.

Więcej

O ZŁOŻACH PIASKOWCÓW

Kamień naturalny, na przykład granit, którego wielkie złoża zalegają na Dolnym Śląsku, ma średnią wytrzymałość około 1200 kG/cm2. Złoża piaskowców posiadają wytrzymałość w granicach od 600 – 1000 kG/cm2. Znane są przypadki, że piaskowce karpackie osiągają niekiedy wytrzy- małość do 1500 kG/cm2, a wapienie z Wojcieszowa k/Jeleniej Góry – nawet do 2000 kG/cm2.

Więcej

METODY POMIARU PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO CZ. II

Przy dalszym zwiększaniu napięcia jedna para jonów wytworzonych w komorze wywołuje jonizację lawinową, powstaje silny impuls prądu jonizacji, którego wartość jest niezależna od jonizacji początkowej. Przyrząd pracujący na tej zasadzie nazywamy licznikiem Geigera-Miillera. Dalsze zwiększanie napięcia prowadzi już do ciągłego wyładowania między elektrodami komory (rys. 3).

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE W APARATACH ELEKTRYCZNYCH

Powszechnie znane zastosowanie znalazły tworzywa sztuczne w artykułach elektroinstalacyjnych, z których wypierają stosowaną przedtem szeroko porcelanę. Produkuje się więc z tworzyw sztucznych gniazdka, wtyczki, wyłączniki od najprostszych do bardzo skomplikowanych, oprawki do żarówek i lamp elektronowych, końcówki kabli itp. Do celów tych używane są przede wszystkim tworzywa termoutwardzalne, ze względu na lepszą „odporność na wyższe temperatury. Specjalnie korzystne są tworzywa fenolowe.

Więcej

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO

Tarcze ulegają szybkiemu zużyciu w zależności od twardości i uziar- nienia przecinanego kamienia. Przy dokładnej obróbce płaszczyzn czołowych oraz wycinaniu rowków na kable – cyrkularka oddaje doskonałe usługi. Technologia obróbki, zastosowana do badanych przez nas elementów typu «R» o wymiarach 24 X 40 X 100, przewidywała wycięcie na traku płyt o grubości 24 cm, przecieranych potem prostopadle na belecz- ki o wysokości 40 cm. Beleczki te przecinane były następnie na cyrkular- kach na bloki o długości 100 cm, w których również na cyrkułarce wycinano u góry i u dołu rowki na trasę kabla według profilu podanego na rys. 31.

Więcej