Daily Archives 8 września 2015

ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE URANU

Dalsza przeróbka koncentratów zależy od ich składu chemicznego. Istnieje wiele sposobów, których zasadniczym celem jest otrzymanie w możliwie jak najczystszym stanie związków uranu z tlenem, chlorem lub fluorem. Związki te można następnie przerabiać na metaliczny uran jedną z pięciu zasadniczych metod.

Więcej

KONSTRUKCJE KA»BLOKAMIENNE STOSOWANE ZA GRANICĄ

Pierwsze realizacje z kamienia sprężonego powstały w ojczyźnie konstrukcji sprężonych we Francji. Badania nad zastosowaniem wapienia – narodowego kamienia Francji – przeprowadzone zostały już w latach trzydziestych. Ostatnie badania przeprowadzone na życzenie M, Freyssi- neta, zwanego ojcem konstrukcji sprężonych, dotyczyły odkształceń oraz sprężystości belek i filarów kamiennych. Dla doświadczalnej konstrukcji belki kablokamiennej użyto bloków z wapieni o wytrzymałości około 400 kG/cm2, o wymiarach 30X30X40 cm, charakteryzujących się dużą jednorodnością i łatwością w obróbce. Rysunek 39 ilustruje obraz zniszczenia belki sprężonej załamanej przy obciążeniu 14,5 t. Belka ta sprężona została dwoma kablami, prowadzonymi w przewierconych otworach. Badania prowadzone w głównym laboratorium budownictwa i robót pu- blicznych pod kierunkiem M. Lebella, wykazały wielką odporność tych konstrukcji na działanie dynamiczne, co zachęca do stosowania ich w budownictwie mostowym. Dwa projekty tego typu przedstawiają rys. 40 i 41.

Więcej

POWAŻNE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ POLSKI CZ. II

Do obszarów deficytowych należą wielkie tereny na nizinie Wielkopol- sko-Kujawskiej i Mazowiecko-Podlaskiej, dalej obszary wododziałów Wisły i Odry, Wyżyny Śląskiej itd. Dla zrealizowania zadań postawionych gospodarce wodnej przez poszczególne działy gospodarki narodowej należy wykonać szereg podstawowych inwestycji. Zarysowuje się obraz Polski w przyszłości: na obszarze Podkarpacia powstaje zespół zbiorników karpackich: budowane są zbiorniki na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Wisłoce, Wisłoku oraz na Sanie o łącznej objętości około 3,5 miliarda m3. Woda z tych zbiorników przeznaczona będzie w pierwszym rzędzie na pokrycie niedoborów w okresach niżówkowych na Wiśle oraz zapewni rezerwę dla przemysłu, częściowo dla Śląska i częściowo dla rejonu przemysłowego, który rozwija się wzdłuż Górnej Wisły. Magazynowane wody w okresach wezbrań pozwolą na lepszą ochronę powodziową doliny Wisły i jej dopływów. Będą one również wykorzystane dla produkcji energii elektrycznej (700 milionów kWh rocznie). Zwiększy się powierzchnia lasów, które współdziałać będą w opóźnieniu spływów wody powierzchniowej i ochraniać będą glebę przed erozją.

Więcej