Daily Archives 24 września 2015

POSTĘP TECHNICZNY W TECHNICE TURBINOWEJ

Oszczędność paliwa i oszczędność materiałów konstrukcyjnych, wśród których poważny udział w turbinach parowych przypada cennym stalom stopowym, uzasadniają zatem ekonomicznie walkę o nowe wysokosprawne profile łopatkowe, o postęp techniczny w technice turbinowej. Postęp ten stwarza jednocześnie szczególne perspektywy dla turbozespołów gazo- wych, tych najmłodszych maszyn wirnikowych, w których podniesienie sprawności samej turbiny albo samej sprężarki o 1%>, w zależności od schematu układu, daje kilkakrotnie większy zysk sprawnościowy całości. Jakkolwiek poszczególne stopnie turbin parowych pracują dziś przy obciążeniu normalnym prawie z reguły z prędkościami poddżwiękowymi, to jednak w warunkach zmiany obciążenia należy liczyć się poważnie z występowaniem prędkości naćdźwiękowych, a zatem z występowaniem w całej pełni efektu ściśliwości gazu. W ostatnich stopniach turbin kondensacyjnych, zwłaszcza większych mocy, a nieraz i w stopniach regulacyjnych, występują prędkości naddźwiękowe również w normalnych warunkach pracy. Stąd potrzeba, praktycznie coraz bardziej rosnąca, badania przepływów również w zakresie wysokich wartości liczby Macha, w pobliżu jedności i powyżej, potrzeba nabierająca szczególnego znaczenia w powiązaniu z budową silników przepływowych dla statków powietrznych poruszających się (jak np. znany z ostatniej wojny pocisk «V 2») z prędkością naddźwiękową. Stąd w dalszym ciągu powstaje potrzeba budowy tuneli naddźwiękowych, o zasadniczo różnym następstwie przekrojów przepływu od tuneli poddźwiękowych (rys. 14).

Więcej

WZBOGACANIE RUD URANOWYCH

Uran występuje w licznych minerałach, jest ich około 100. Najważniejszymi z nich dla produkcji tego metalu są: uranit, smółka uranowa i karnotyt. Uranit jest krystalicznym tlenkiem uranu UOa z niewielką ilością UO3. Smółka uranowa w odróżnieniu od uranitu charakteryzuje się zupełnym brakiem wyraźnych cech budowy krystalicznej. Są to bezpostaciowe czarne z połyskiem metalicznym gruboziarniste skupienia występujące w złożach hydrotermalnych. Skład smółki uranowej odpowiada w przybliżeniu związkowi U.iOs- Karnotyt jest minerałem o bardziej skomplikowanym składzie niż dwa poprzednie. Jest to wanadan uranylowo-potasowy. Karnotytowe rudy stanowią główną bazę surowcową USA do otrzymywania uranu i wanadu.

Więcej

POTRZEBY WODNE W ROLNICTWIE

Istnieje poza tym możliwość lepszego gospodarowania wodą opadową dla potrzeb roślin przez zwiększenie istniejących pojemności wodnych gleby. Osiągnąć to można odpowiednią agrotechniką, przez nawożenie, orki itp. zabiegi. Można polepszyć strukturę gruntu szczególnie na glebach lekkich i w ten sposób zwiększyć ich dotychczasową małą pojemność wodną. Jak wykazują przybliżone obliczenia, można w Polsce dodatkowo w ten sposób zmagazynować od 1,5 do 2,5 km3 wody, na istniejącym obszarze około 10 milionów ha gruntów ornych na glebach lekkich. Ma to duże znaczenie dla gospodarki wodnej, gdyż powiększenie pojemności zbiornika glebowo-gruntowego pozwala na zmniejszenie pojemności globalnej zbiorników powierzchniowych, jakie należy wybudować, aby zapewnić pokrycie potrzeb wodnych dla rolnictwa.

Więcej