Daily Archives 24 czerwca 2017

OBLICZANIE WARTOŚCI ODKSZTAŁCEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA POWIERZCHNI

Podane teorie (Awierszyn, Knothe, Litwiniszyn, Sałustowicz) umożliwiają obliczanie wielkości osiadania terenu i przemieszczeń poziomych w różnych punktach, jeżeli tylko znane jest największe obniżenie Wnias, jakie zajdzie po całkowitym wybraniu pokładu na dużej przestrzeni, głębokość eksploatacji H oraz kąt fi zasięgu wpływów. Głębokość eksploatacji jest z góry znana, Wmas. zaś przyjmuje się na podtawie znanych z praktyki obniżeń terenu. Tak na przykład przy eksploatacji z zawałem stropu wartość Wmas nie przekracza zwykle w naszych warunkach 70% grubości pokładu przy eksploatacji z podsadzką płynną (wypełnienie pustych wyrobisk piaskiem) 10—20% grubości pokładu, zależnie od jakości materiału podsadzkowego (piasku) i staranności podsadzania (tj. szczelności wypełnienia wyrobisk piaskiem).

Więcej

METODY POMIARU PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO

We wszelkich zastosowaniach izotopów promieniotwórczych najważniejszym bodaj zagadnieniem jest rejestracja promieniowania emitowanego przez te izotopy. Poświęcamy więc parę słów metodom pomiaru promieniowania jądrowego.

Więcej

KAMIENIE TWARDE I MIĘKKIE CZ. II

Argumenty przemawiające obecnie za użyciem kamieni twardych dotyczą w pierwszym rzędzie tradycyjnie obowiązującego wysokiego współ- czynnika bezpieczeństwa i co za tym idzie, wyższej wymaganej wytrzymałości, a poza tym większej jednorodności tych skał i odporności na wpływy atmosferyczne.

Więcej

METALE TRUDNOTOFLIWE

Grupę tę tworzy 9 metali: wolfram, molibden, ren, tytan, cyrkon, hafn, wanad, tantal i niob, zwany w niektórych krajach «kolumbem». Metale te odznaczają się przede wszystkim wysoką temperaturą topienia. Głównym ich przedstawicielem jest wolfram – metal o najwyższej temperaturze topienia (3400 °C), trudno go stopić nawet w temperaturze luku elektrycznego.

Więcej

METALE RZADKIE

Wspaniały rozwój techniki obecnych czasów opiera się w poważnej mierze na znakomitych osiągnięciach współczesnej nauki we wszystkich jej dziedzinach. Odkryto nowe prawa przyrody, poznano nowe pierwiastki i ich własności, wynaleziono nowe metody otrzymywania na skalę przemysłową metali i różnych wartościowych związków chemicznych. Kolosalny postęp techniczny, który obserwujemy, umożliwia człowiekowi w znacznym stopniu panowanie nad siłami przyrody i wykorzystanie ich dla swoich celów.

Więcej