Daily Archives 11 lipca 2017

BIURA STUDIÓW GOSPODARKI WODNEJ

W pracach Biura Studiów Gospodarki Wodnej PAN, dla scharakteryzowania istniejącego stanu zanieczyszczeń rzek w czasie letniej niżówki, tj. wówczas, kiedy w rzekach płyną małe ilości wody, określono w poszczególnych miejscach stosunek doborowego przepływu wody w odbiorniku do ilości ścieków doprowadzonych w ciągu doby. Z obliczeń wykonanych dla 1950 r. okazało się, że 64% wszystkich ścieków skierowane jest do odbiorników nie posiadających większych przepływów niżówko- wych, przy czym w większości wypadków ścieki odprowadzane są do rzek w stanie nieoczyszczonym. Gospodarka ściekowa w naszym kraju jest dotychczas nieuporządkowana i niedostatecznie kontrolowana: w rezultacie doprowadziło to już dzisiaj do stanu katastrofalnego na takich rzekach jak: Przemsza, Kłodnica, Górna Odra i szeregu innych. Na 66 miast w dorzeczu Wisły, które posiadają sieć kanalizacyjną, w 44 miastach brak jest jakichkolwiek urządzeń do oczyszczania ścieków. W dorzeczu Odry nawet większość istniejących oczyszczalni ścieków jest nieczynna. Sytuacja w przemyśle jest jeszcze gorsza, gdyż wiele przemysłów branżowych wprowadza do rzek niezwykle szkodliwe ścieki bez oczyszczania.

Więcej