Monthly Archives Lipiec 2017

ATMOSFERA ZIEMSKA

Kula ziemska, której promień wynosi 6370 km, otoczona jest atmosferą powietrzną. W miarę podnoszenia się nad poziom morza atmosfera rzednie i ciśnienie jej szybko spada. Na wysokich górach jest np. tak rzadka, iż człowiek się dusi wskutek małego ciśnienia: z tego powodu przy wyprawach wysokogórskich używa się hermetycznych masek zapewniających dopływ powietrza do oddychania pod normalnym ciśnieniem. Nie ma wyraźnej granicy końca atmosfery – stopniowo rozpływa się ona w pustkę. Uczeni wyróżniają kilka warstw atmosferycznych: pierwsza z nich, bezpośrednio przylegająca do powierzchni Ziemi, to warstwa zwana troposferą rozciągająca się do wysokości około 14 km. Zawiera ona około 3/4 ogólnej masy powietrza tworzącego atmosferę i charakteryzuje się tym, że temperatura powietrza w tej warstwie kształtuje się pod wpływem ciepła unoszonego przez prądy powietrza od powierzchni ziemskiej. W niej tworzą się chmury i odbywa się krążenie wody parującej z oceanów, tak ważne dla utrzymania roślinności i w ogóle życia na powierzchni ziemi.

Więcej