Monthly Archives Sierpień 2017

Porządne systemy ogrodzeniowe

Systemy ogrodzeniowe są różnorodne, mogą to być ogrodzenia drewniane, stalowe, metalowe, marmurowe. Jakość takich systemów jest bardzo ważna. Piękne ogrodzenia znakomicie chronią każdy dom, biurowiec, posesję, rezydencję. Klienci mogą wybierać wysokiej jakości ogrodzenia lub płoty z siatki. Te ostatnie ogradzają place budowy lub tym podobne, zwyczajne miejsca. Domy najczęściej ogradzane są drewnianymi ogrodzeniami. Modne są też trwałe ogrodzenia gabionowe. Klienci mają spory wybór ogrodzeń, zanim jednak jakieś zamówią to powinni porozmawiać z ekspertami. Jakość w dobrej cenie zawsze jest bardzo znacząca. Dzisiaj nie warto osczędzać na ogrodzeniach, bo to waży na wyglądzie i bezpieczeństwie domu...

Więcej

LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

Od kilku lat coraz szersze zastosowanie do detekcji i rejestracji promieniowania znajduje metoda oparta na zjawisku luminescencji, jaką wywołuje cząstka elementarna przechodząc przez pewne ośrodki zwane scyntylatorami. W ośrodku takim część energii cząstki traconej na joni- elektronowym na impulsy elektryczne. Impulsy te są doprowadzane następnie do przeliczników podobnych do tych, jakie stosuje się dla liczników Geigera-Miillera.

Więcej

KONTROLA IZOTOPOWA

Zasadniczy schemat metody radiograficznej pokazano na rys. 9. Błona rentgenowska po napromieniowaniu jej promieniami y ulega zaczernieniu, przy czym zaczernienie to jest zależne od natężenia promieniowania padającego na błonę. Jeżeli więc we wnętrzu badanego wyrobu będą znajdowały się jakieś wady w postaci nieciągłości lub niejednorodności, które będą w mniejszym stopniu osłabiać promieniowanie niż materiał wyrobu, to w odpowiednich miejscach na błonie zaczernienie będzie większe i powstanie obraz wady. W defektoskopii y używane są specjalnie uczulone błony. W celu skrócenia czasu ekspozycji, błony te umieszcza się zwykle między okładkami wzmacniającymi lub foliami ołowianymi. Okładki wzmacniające pokryte są warstwą fluoryzującą, która świeci pod wpływem promieni y, zwiększa to więc znacznie zaczernienie błony umieszczonej między okładkami. W wielu wypadkach w celu wzmocnienia fotochemicznego działania promieni y stosuje się folie ołowiane o grubości 0,2 – 0,5 mm. Z tych folii ściśle przylegających do błony, promienie y wybijają elektrony8, które są pochłaniane przez emulsję błony, co zwiększa jej zaczernienie.

Więcej

KONTROLA GRUBOŚCI POKRYCIA

Radioizotopy znalazły również zastosowanie do pomiaru grubości warstwy pokrywającej różne materiały, np. grubości warstwy cyny, którą powleka się blachę żelazną w procesie pobielania. Pozwalają one na osiągnięcie dokładności pomiaru do 0,1 LI (0,001 mm), co przy pomocy żadnej innej metody nie jest możliwe. Zasada pomiaru oparta jest na zjawisku odbicia promieniowania fi emitowanego przez izotopy promieniotwórcze.

Więcej

KLASYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH

W zależności od typu reakcji powstawania rozróżnia się trzy grupy tworzyw sztucznych: polikondensaty, polimery i poliaddukty, które znów w zależności od zużytych surowców rozpadają się na mniejsze podgrupy. Przegląd tworzyw sztucznych, oparty na tej zasadzie podaje tablica 1.

Więcej

KIERUNKI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE

W przemyśle elektrotechnicznym stosuje się niemal wszystkie typy tworzyw sztucznych. Ilościowo jeszcze ciągle przeważają dotychczas najstarsze i najbardziej znane fenoplasty (wyroby bakelitowe), chociaż zużycie innych typów tworzyw sztucznych wzrasta zarówno w liczbach absolutnych, jak i stosunkowych. Rozróżnić można dwa kierunki stosowania:

Więcej

KIERUNKI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE CZ. II

W elektronice tworzywa sztuczne stanowią warstwy izolacyjne kondensatorów wyrównawczych i obrotowych, oporów warstwowych i innych części aparatów. W tym dziale elektrotechniki rozwinięto również interesującą technikę wykonywania obwodów elektrycznych. Są one często bardzo skomplikowane, tak że bezbłędne ich wykonanie z kabli wymaga bardzo dużo czasu i uwagi. Stosuje się więc inny sposób. Nanosi się je od razu w całości na płytę z tworzywa sztucznego przez drukowanie farbą przewodzącą, natryskiwanie metalu lub naklejanie folii metalowej, z której wytrawia się następnie części zbędne, W każdym wypadku konieczne jest stosowanie substancji bardzo dokładnie sklejającej metal z tworzywem sztucznym, co może być bez zarzutu zrealizowane przez użycie współczesnych klejów syntetycznych.

Więcej

Projekty domów nowoczesnych

Projekty domów nowoczesnych oferują biura projektowe oraz architekci. Są to domy drewniane, z płyty lub cegły. Materiałów budowlanych jest bardzo wiele. Takie projekty kupują osoby prywatne oraz developerzy. Wysoka jakość takich domów jest na pewno podstawą. Domy nowoczesne mają oświetlenie LED, piękne ogrody przy domu, efektowne dachy w niebieskim, czerwonym lub zielonym kolorze. Piękne domy mogą być nieco awangardowe, eleganckie, wyjątkowej jakości oraz klasy. Piękne domy są niezbędne oraz nieodzowne dla każdego. Klienci potrzebują takich domów, bo one są dla nich bardzo ważne, mają sens i cel. To domy najlepszej jakości oraz wysokiej klasy. Dom może być zdobiony dekorami, płytkami kamiennymi, marmurem. Wiele zależy od potrzeb oraz zamożności danego klienta...

Więcej

KAMIEŃ W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH

Przeglądając dalsze karty historii ludzkości obserwujemy w miarę ujarzmiania przyrody dążność do poznania i rządzenia nowo zdobytymi terenami. Człowiek staje się wędrowcem – a do tego konieczne są drogi i mosty. I znowu kamień jest wielkim sprzymierzeńcem człowieka, jako najtrwalszy i najpowszechniejszy materiał drogowy i bu dowlany. Doskonałość dróg jest symbolem postępu i rozwoju cywilizuj i, a budownictwo mostowe zawsze należało do najpoważniejszych osiągnięć sztuki inżynierskiej.

Więcej

GŁÓWNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W CHEMII

Jeżeli własności mechaniczne tworzywa sztucznego na to pozwalają, stosuje się je również jako tworzywa konstrukcyjne. Główne dziedziny zastosowań są następujące:

Więcej

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA

W taki sam sposób można wykrywać miejsce uchodzenia gazów z różnych aparatów i przewodów gazowych, do których poprzednio wprowadzono odpowiednio gazowe związki jakiegoś izotopu promieniotwórczego.

Więcej

EKSPLOATACJA POD OBIEKTAMI NA POWIERZCHNI

Z podanych poprzednio wzorów wynika, że im większa jest głębokość eksploatacji H oraz im mniejszy kąt zasięgu wpływów (i, tym mniejsze odkształcenia występują na powierzchni. Takie warunki mamy na Dolnym Śląsku. Spodziewamy się też, że właśnie na Dolnym Śląsku będzie można bezpiecznie wybierać pokłady węgla pod miastami.

Więcej

DYSOCJACJA TERMICZNA

W niektórych dziedzinach techniki wymagane jest czasem stosowanie metali o wysokiej czystości. Jedną z metod, która pozwala na otrzymywanie metali o wysokiej czystości jest dysocjacja termiczna. W metodzie tej korzysta się z lotnych związków metali, jakimi są dla większości metali ich połączenia z chlorem lub jodem. Rozkład tych łatwo lotnych związków metali, pod wpływem wysokiej temperatury, powoduje wydzielanie się metalu w stanie stałym. Taki proces nazywamy dysocjacją termiczną. Tą metodą można otrzymać tylko takie metale, które łatwo tworzą połączenia lotne, a same posiadają wysoką temperaturę topienia i parowania. Toteż metodą tą otrzymuje się tylko nieliczne metale rząd- kie jak: tytan, cyrkon, hafn, wanad i uran. Jest to metoda kosztowna i pozwala na otrzymywanie tylko niewielkich ilości metalu.

Więcej

DOŚWIADCZENIA TUNELOWE

Świadomość tych zależności pozwala w wielu przypadkach oszczędzać na kosztownej obróbce i materiale w części niskoprężnej turbiny, bez obawy o spadek sprawności. Rzecz jasna, że stopień gładkości ścianek jest tylko jednym z wielu parametrów warunkujących wielkość strat przepływu. Nie mniejsze zna- czenie posiadają krzywizny kanałów, ukształtowanie krawędzi wlotu i spływu, spadki ciśnienia itp. Doświadczenia tunelowe służą tu konstruktorowi materiałem liczbowym w zakresie jego przewidywań i obliczeń. Zapewne, tunele aerodynamiczne (rys. 11, 12, 13, 14) są jako instrument badawczy i duże i kosztowne: kosztowne w budowie i kosztowne w eksploatacji. Ale z pewnością są one bez porównania mniej kosztowne, aniżeli straty energetyczne, które ponosimy pracując bez nich. Liczbowe wyobrażenie o tym daje znane już w teorii turbin powiązanie sprawności turbin z zużyciem materiałów konstrukcyjnych, tj. z liczbą i wymiarami poszczególnych stopni. Dla uzyskania minimalnego efektu sprawnościowego trzeba na ogół nieproporcjonalnie wysokiego wzrostu zużycia materiałów konstrukcyjnych, w zakresie stosowanych dziś parametrów. Ten sam efekt można uzyskać wprowadzając nowe sprawniejsze pra file łopatkowe (rys. 15, 16, 17), nie zmieniając wcale zużycia materiałów konstrukcyjnych, a więc przy tym samym koszcie maszyny. Nawzajem, przy tej samej sprawności można wtedy zredukować poważnie liczbę i wymiary stopni. .

Więcej