Daily Archives 7 września 2017

ZASTOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH DO WYROBU TWORZYW ZŁOŻONYCH

Udział tworzyw powłokowych,-adhezyjnych i impregnacyjnych w ogólnej masie tworzyw, składających się na przedmiot użytkowy, jest bardzo niewielki, od małego ułamka procentu do kilku procent najwyżej. Wskutek tego ich udział w ogólnych kosztach produkcji jest również stosunkowo nieduży. Pozwala to na nieliczenie się z ich ceną w takim stopniu, jak przy innych zastosowaniach. Można więc stosować tworzywa sztuczne bardzo drogie, jak epoksydy, silikony z wielką korzyścią dla ostatecznego wyniku gospodarczego. Ma to poważne znaczenie dla krajów o słabo rozwiniętym przemyśle tworzyw sztucznych, a więc produkujących je po wysokich cenach. W krajach takich, a Polska do nich również należy, stosowanie tworzyw sztucznych ciekłych będzie się zawsze najlepiej opłacało.

Więcej