BADANIE ŚCIERALNOŚCI I ZUŻYCIA IZOTOPÓW

Poszczególne części maszyn i urządzeń ulegają w czasie eksploatacji zużyciu, które powstaje przez zniszczenie ich powierzchni na skutek tarcia. Prowadzone dotychczas badania nad ścieralnością były bardzo kłopotliwe, mało dokładne i nie zawsze uwzględniały wszystkie warunki eksploatacyjne badanych części czy zespołów. Wprowadzenie sztucznych izotopów promieniotwórczych do tego rodzaju badań znacznie uprościło to zagadnienie.

Zastosowanie atomów znaczonych do badań ścieralności pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru dochodzącej do 10“8 g startego metalu, co znacznie przewyższa dokładność dotychczas stosowanych metod. Drugą zaletą jest możliwość jednoczesnego badania różnych części danej maszyny, co pozwala na określenie wzajemnych zależności ścierania części współpracujących oraz na jednoczesne znalezienie wpływu różnych czynników na ścieralność. Pomiar ścieralności przy pomocy ra- dioizotopów daje możliwość zasygnalizowania, a nawet automatycznego wyłączenia maszyny z chwilą, gdy nastąpi określone zużycie danej części.

Dla przeprowadzenia pomiarów ścieralności metodą atomów znaczonych należy w pierwszym rządzie wprowadzić izotopy promieniotwórcze do tych części czy też powierzchni, które mają być poddane badaniom. Przy wyborze izotopu zwraca się uwagę na rodzaj i energię emitowanego promieniowania. W celu przeprowadzenia jednoczesnego badania dwóch lub trzech części należy rodzaj izotopu dobrać w ten sposób, ażeby była możliwość odróżnienia ich przy pomiarach. A więc do jednej części dodajemy izotop dający tylko promieniowanie /i, do drugiej izotop emitujący promienie y o małej energii, a w trzecim przypadku promienie y o dużej energii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>