BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH

Formowanie bezpośrednie wyrobów gotowych odbywa się metodami prasowania i wtrysku, specyficznymi jedynie dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Polegają one na wytwarzaniu przedmiotów w formach metalowych, w podwyższonej temperaturze i pod ciśnieniem. W warunkach tych tworzywa sztuczne przechodzą w stan plastyczny, względnie gęsto- płynny i dokładnie wypełniają formy, przyjmując ich kształt. Metody te mogłyby być więc porównywane z odlewnictwem metali, gdzie jednak stosuje się wysokie temperatury, a nie stosuje się na ogół ciśnienia. Właściwe odlewanie wykorzystywane jest w przetwórstwie tworzyw sztucznych stosunkowo rzadko, ponieważ tylko niektóre żywice są dostatecznie płynne w stanie stopionym i dokładnie wypełniają formę.

Tworzywa, które mają być przetwarzane przez prasowanie lub wtrysk, są specjalnie preparowane, jako tzw. tłoczywa względnie masy wtryskowe. Do tego celu żywice stałe muszą być najpierw zmielone na proszek. Stosowane być mogą również żywice w roztworach. Sproszkowane żywice miesza się następnie z również rozdrobnionymi napełniaczami, plastyfikatorami, barwnikami i innymi dodatkami, po czym miele się je wspólnie na młynach kulowych bądź też ugniata w podwyższonej temperaturze na gniotownikach, przez co otrzymuje się ciastowatą masę, która po ostudzeniu mielona jest powtórnie. Przy stosowaniu napełniaczy włóknistych stosuje się raczej żywice w roztworach, którymi nasyca się napełniacz, mieszając go również z dodatkami, jak wyżej na gniotownikach lub mieszarkach. Masy wtryskowe różnią się od tłoczyw głównie tym, że najczę- śoiej nie zawierają wypełniaczy, W celu uzyskania postaci wygodniejszej do użycia, proszkowate tłoczywa i masy wtryskowe granuluje się jeszcze na ziarna jednakowej wielkości lub pastylkuje.

Prasowanie. Stosuje się przeważnie do tworzyw termoutwardzalnych. Zasadniczym przyrządem nadającym kształt jest forma dwudzielna, której część dolna nazywa się matrycą, a górna stemplem. Forma ma urządzenie ogrzewające gorącą wodą pod ciśnieniem, parą lub prądem elektrycznym i jest umieszczona w silnej prasie. Matrycę wypełnia się tłoczywem, zamyka się stemplem i poddaje naciskowi prasy, ogrzewając jednocześnie. W tych warunkach tłoczywo przechodzi w stan plastyczny i wypełnia dokładnie formę. Teraz następuje proces utwardzenia, po czym można unieść stół prasy, otworzyć formę i wyjąć gotowy wyrób czyli wypraskę (rys. 8).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>