BIURA STUDIÓW GOSPODARKI WODNEJ

W pracach Biura Studiów Gospodarki Wodnej PAN, dla scharakteryzowania istniejącego stanu zanieczyszczeń rzek w czasie letniej niżówki, tj. wówczas, kiedy w rzekach płyną małe ilości wody, określono w poszczególnych miejscach stosunek doborowego przepływu wody w odbiorniku do ilości ścieków doprowadzonych w ciągu doby. Z obliczeń wykonanych dla 1950 r. okazało się, że 64% wszystkich ścieków skierowane jest do odbiorników nie posiadających większych przepływów niżówko- wych, przy czym w większości wypadków ścieki odprowadzane są do rzek w stanie nieoczyszczonym. Gospodarka ściekowa w naszym kraju jest dotychczas nieuporządkowana i niedostatecznie kontrolowana: w rezultacie doprowadziło to już dzisiaj do stanu katastrofalnego na takich rzekach jak: Przemsza, Kłodnica, Górna Odra i szeregu innych. Na 66 miast w dorzeczu Wisły, które posiadają sieć kanalizacyjną, w 44 miastach brak jest jakichkolwiek urządzeń do oczyszczania ścieków. W dorzeczu Odry nawet większość istniejących oczyszczalni ścieków jest nieczynna. Sytuacja w przemyśle jest jeszcze gorsza, gdyż wiele przemysłów branżowych wprowadza do rzek niezwykle szkodliwe ścieki bez oczyszczania.

Rysunek 5 obrazuje zanieczyszczenie rzek w 1950 r. Koła oznaczone kolorem białym określają stan rzeki dobry, w miarę zaciemniania kół sytuacja pogarsza się aż do stanu katastrofalnego przy kolorze czarnym. Rysują się wyraźnie ogniska zapalne na Śląsku, w obrębie Łodzi itd. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie się odpowiednio oczyszczać ścieków, to w związku z rozwojem miast i przemysłu, za lat dwadzieścia dojdziemy do stanu, jaki obrazuje rys. 6. Powstanie sytuacja nad wyraz groźna, gdyż życie biologiczne zaniknie nawet w większych rzekach. Bez przesady można stwierdzić, że jeżeli człowiek odwracał się ongiś od rzek w obawie skutków powodzi, to ucieczka człowieka od rzek zanieczyszczonych ściekami może być w skutkach jeszcze gorsza i groźniejsza, gdyż trudniej będzie wówczas oczyszczać rzeki, niż opanować niebezpieczeństwo powodziowe. Przed gospodarką wodną staje wielkie zadanie budowy oczyszczalni dla ścieków, które w skali krajowej powinny mieć możność za lat dwadzieścia oczyszczanie ścieków o przepływie odpowiadającym 100 m3/sek, a więc około 9 milionów m3 na dobę.

Oczyszczanie może i powinno być połączone z rolniczym i przemysłowym wykorzystaniem ścieków: rolniczym – przez skierowanie części ście- ków, szczególnie miejskich, na pola i łąki dla nawodnień nawożących: przemysłowym – przez odzyskanie wartościowych surowców, które giną bezużytecznie z odpływem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>