CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA TWORZYW SZTUCZNYCH

Z przeglądu porównawczego własności technicznych, podanego w jednym z rozdziałów poprzednich wynika, że na ogół tylko w niezbyt wielu wypadkach tworzywa sztuczne są materiałem niezastąpionym, tj. takim, zamiast którego inne tworzywo użyte być nie może. Takimi są pewne zastosowania w elektrotechnice, w przemyśle lakierniczym, klejarskim itd. Częściej jednak oprócz tworzywa sztucznego mogą być stosowane inne tworzywa współzawodniczące, o własnościach podobnych. Wtedy o wyborze decydują charakterystyki gospodarcze, które zostaną teraz omówione.

Tworzywa sztuczne rzadko służą do wyrobu przedmiotów jednorazowego użytku, np. na opakowania. Zwykle wytwarza się z nich przedmioty trwałe, zużywające się dopiero po pewnym okresie używania. Dla oceny ekonomicznej przedmiotów jednorazowego użytku wystarczą ich koszty produkcji (dla producenta) albo cena (dla odbiorcy-konsumenta). Przy przedmiotach trwałych koszt produkcji i cena zachowują swoje znaczenie, jednak właściwa charakterystyka wartości gospodarczej polega na wyznaczeniu kosztu używania w pewnym okresie czasu, np. roku, inaczej kosztu amortyzacji. Otrzymuje się go przez podzielenie ceny przez czas użytkowania aż do całkowitego zużycia. Przy ocenie wartości gospodarczej przedmiotów z tworzyw sztucznych musi być więc brana pod uwagę nie tylko cena, ale i trwałość tych przedmiotów.

Trwałość ta zależy od warunków użytkowania. Winny one być dobierane tak, aby wykorzystać te własności techniczne tworzyw sztucznych, jakimi górują one nad innymi tworzywami, np. trwałość powierzchni, odporność na korozję, na wibracje. Unikać natomiast należy takich zastosowań, w których ujawniłyby się ich własności mniej korzystne, np. mała udamość, niskie wytrzymałości mechaniczne, mała odporność na podwyższone temperatury, starzenie się. W warunkach właściwie dobranych trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych jest bardzo dobra i przewyższa trwałość większości innych tworzyw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>