DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ODKSZTAŁCEŃ

Jak już wspomnieliśmy, odkształcenia terenu pod wpływem eksploatacji górniczej mogą w pewnych wypadkach zagrażać obiektom położonym na powierzchni, w pewnych zaś wypadkach wywierają na nie zdecydowanie szkodliwy wpływ. Zależy to nie tylko od wielkości odkształceń terenu, ale także od przeznaczenia i konstrukcji budynku. Bardzo ważne jest określenie dopuszczalnych wartości odkształceń terenu dla różnych rodzajów budowli.

Na podstawie bogatego materiału doświadczalnego prof. Budryk zaproponował klasyfikację ochrony budowli, która obecnie służy za podstawę przy projektowaniu eksploatacji górniczej pod obiektami. Klasyfikację tę podano w tablicy 1, która przewiduje cztery kategorie ochrony budynków.

Ochrona według kategorii I powinna obejmować najważniejsze budowle, których uszkodzenie może pociągnąć za sobą bardzo szkodliwe skutki. Do obiektów takich należy zaliczyć huty oraz wszystkie inne wrażliwe na ruchy terenu zakłady przemysłowe oraz szczególnie wartościowe budynki monumentalne.

Kategoria II powinna objąć budynki przemysłowe mniej wrażliwe na ruchy terenu, np,: wieże wodne, dworce kolejowe, duże budynki mieszkalne, duże zbiorniki wody, koryta większych rzek, główne koleje żelazne i tunele, magistrale wodociągowe rur o tak zwanym połączeniu kielichowym (łączenie «na styk») itp.

Ochrona według kategorii III może obejmować mniejsze domy mieszkalne, nieduże stawy i inne zbiorniki wodne, koryta mniejszych rzek, drugorzędne koleje żelazne (pod warunkiem zmniejszenia prędkości jazdy pociągów).

Kategoria IV obejmuje odpowiednio zabezpieczone (tzw. kotwione) budynki murowane, mniej ważne konstrukcje stalowe, domy drewniane, małe rzeki, wąwozy, odpowiednio zabezpieczone magistrale wodociągowe, podrzędne koleje żelazne bez ruchu osobowego, szosy.

Klasyfikację tę oraz podane wartości dopuszczalnych odkształceń należy traktować jako pierwszą próbę ustalenia norm, których brak odczuwało się dotychczas w górnictwie. Nie ulega wątpliwości, że przy stosowaniu odpowiednich konstrukcji budowlanych, a zwłaszcza fundamentów, można będzie tolerować odkształcenia większe aniżeli podano w tablicy 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>