EKSPLOATACJA POD OBIEKTAMI NA POWIERZCHNI

Z podanych poprzednio wzorów wynika, że im większa jest głębokość eksploatacji H oraz im mniejszy kąt zasięgu wpływów (i, tym mniejsze odkształcenia występują na powierzchni. Takie warunki mamy na Dolnym Śląsku. Spodziewamy się też, że właśnie na Dolnym Śląsku będzie można bezpiecznie wybierać pokłady węgla pod miastami.

Ogromny wpływ na wielkość odkształceń terenu ma też sam sposób wybierania węgla. Szczególnie szkodliwy wpływ wywierają na powierzchnię pozostawione podczas eksploatacji resztki pokładu. Dlatego też przy eksploatacji pod miastami należy szczególną uwagę zwrócić na czystość wybierania. Pokład należy wybrać całkowicie, nie pozostawiając możliwie żadnych resztek.

Dużą rolę, zwłaszcza przy eksploatacji pokładów płytkich, może odgrywać także prędkość wybierania. Im szybciej wybierzemy pokład, tym mniejsze będą odkształcenia, a zatem i mniejsze szkody górnicze wystąpią na powierzchni.

Przy eksploatacji na małej głębokości należy więc zwrócić szczególną uwagę na planowe, czyste (bez resztek) oraz możliwie szybkie wybieranie złoża.

W miarę jak z eksploatacją przechodzimy na większą głębokość, mamy coraz korzystniejsze warunki ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi, nawet gdy nie przestrzegamy powyżej wymienionych zasad.

Na wielkość odkształceń terenu istotny wpływ ma największe jego obniżenie Wmax. Zależy ono od grubości wybieranego pokładu oraz od sposobu eksploatacji. Kilka, a nawet kilkunastokrotne zmniejszenie osiąga się przez wypełnienie wyrobisk bryłami skały płonnej (nieużytecznej) lub piaskiem, czyli przez tzw. podsadzanie wyrobisk. Najlepsze wyniki osiąga się przy stosowaniu tzw. podsadzki płynnej, tzn. piasku transportowanego z powierzchni rurociągami przy pomocy wody.

Praktyka wykazuje jak wielkie korzyści przynosi stosowanie podsadzki płynnej. Otóż przy wybieraniu pokładu bez podsadzania ( z zawałem stropu) największe obniżenie powierzchni wynosi około 70% grubości wybranego pokładu zaś przy eksploatacji z dobrze wykonaną podsadzką płynną obniżenie to stanowi około 10% grubości pokładu. Jeżeli więc pokład o grubości 3 m zostanie wybrany z zawałem, to powierzchnia może obniżyć się o 2,10 m, zaś przy wybraniu z podsadzką — tylko o 0,30 m.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>