INNE ZASTOSOWANIA SZTUCZNYCH IZOTOPÓW

W podobny sposób, jak grubość blach i folii, można również mierzyć gęstość różnych materiałów. Jeżeli bowiem grubość tego materiału jest stała, to natężenie promieniowania przechodzącego jest zależne od jego gęstości. Do pomiarów używa się aparatów pracujących na tej samej za- sadzie, co i aparaty do kontroli grubości. Aparaty te mogą być stosowane do kontroli ciężaru wyrobów z różnych materiałów, np. papieru, oraz do automatyzacji ich produkcji, do badania gęstości cieczy itp. (rys. 24).

Na zasadzie osłabiania i rozpraszania promieniowania opiera się również działanie przyrządów do oznaczania stężeń roztworów. Mogą one być użyteczne do kontroli i automatycznego kierowania pracą wielu urządzeń. Przyrządy takie są na przykład bardzo użyteczne w fabrykach kwasu siarkowego pracujących metodą wieżową.

Izotopy promieniotwórcze można również wykorzystać do bezwzględnego pomiaru ciśnienia gazów. Zasada pomiaru oparta jest na tym, że jonizacja gazu wywołana przez radioizotop zależy od gęstości, a przy stałej temperaturze – od ciśnienia gazu. Wielkość prądu jonowego, zmierzona przy pomocy wzmacniacza o wysokiej czułości, może być miarą gęstości lub ciśnienia gazu. Rysunek 25 przedstawia przyrząd do pomiaru suchego powietrza (przy pomiarach ciśnienia innych gazów wskazania przyrządu należy pomnożyć przez pewien współczynnik) w zakresie ciśnień od 1 a do 10 mm słupa rtęci.

W praktyce produkcyjnej nieraz ważnym zagadnieniem jest określanie poziomu cieczy i automatyczna jego regulacja w zamkniętych zbiornikach metalowych. W przypadku gdy zbiornik wypełniony jest cieczą wywołującą silną korozję lub też gdy znajduje się pod dużym ciśnieniem, wówczas stosowanie szklanych wzierników jest niemożliwe i sprawa określenia poziomu cieczy znacznie się komplikuje. Również w rozwiązaniu tego problemu mogą być bardzo pomocne sztuczne izotopy promieniotwórcze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>