KAMIENIE TWARDE I MIĘKKIE CZ. II

Argumenty przemawiające obecnie za użyciem kamieni twardych dotyczą w pierwszym rzędzie tradycyjnie obowiązującego wysokiego współ- czynnika bezpieczeństwa i co za tym idzie, wyższej wymaganej wytrzymałości, a poza tym większej jednorodności tych skał i odporności na wpływy atmosferyczne.

Czynniki te, łącznie z dużymi zasobami surowca skał twardych, skłaniają nas do zajęcia się nimi w pierwszej kolejności, mimo nieco droższej obróbki. Przy obniżeniu współczynnika bezpieczeństwa i starannym doborze surowca można rozważać zastosowanie wyższych gatunków wapie- ni i słabych piaskowców. Zachęcają do tego badania francuskie prowadzone z miękkimi kamieniami, głównie z wapieniami gorszymi gatunkowo niż nasze.

Ostatnią ze spraw materiałowych jest zagadnienie pełzania kamienia. Badania zagraniczne nie poświęcały temu zagadnieniu większej uwagi. Badań krajowych nad pełzaniem kamienia pod działaniem długotrwałych obciążeń również dotychczas nie przeprowadzaliśmy.

Można przypuszczać, że w materiałach kamiennych o strukturze drobnoziarnistej i o dużej szczelności zjawiska pełzania będą znikome. Techniczne problemy obróbki kamienia koncentrują się na zagadnieniu styków elementów kamiennych przenoszących siły sprężające oraz zagadnieniu dopuszczalnych tolerancji. Wielkość dopuszczalnej tolerancji obróbki zależna jest od położenia obrabianej płaszczyzny w konstrukcji. Płaszczyzny stykowe i zagłębienia czy rowki dla trasy kabla będą miały najwyższą dokładność i najmniejszą tolerancję. Mimo tej dokładności zachodzi obawa pewnych nierówności i związanej z tym dużej koncentracji naprężeń miejscowych, powodujących niszczenie przez miażdżenie lub pękanie kamienia. W celu zniwelowania szkodliwych wpływów koncentracji naprężeń stosuje się różnego typu przekładki stykowe, które poddano uprzednio badaniom doświadczalnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>