KIEROWANIE RUCHAMI GÓROTWORU CZ. II

Jeżeli płyta połączona jest ze ścianką zaporową (rys. 12b), która zatrzymuje poziome ruchy terenu, nachylenie płyty jest mniejsze, a równocześnie zagłębia się ona nieco do górotworu. Podczas doświadczeń obciążenie płyty wynosiło zaledwie 30 g na 1 cm2. Fakt, że nawet przy tak małym obciążeniu płyta zagłębia się w piasek, dowodzi, że wytrzymałość sypkiego górotworu zmniejsza się znacznie, gdy jest on w trakcie ruchu pod wpływem podziemnej eksploatacji.

Tym też należy tłumaczyć niektóre ciekawe zjawiska obserwowane na terenie naszego Zagłębia Węglowego. Tak na przykład po wybraniu filaru ochronnego pod kościołem w Ożegowie (Górny Śląsk) mury kościoła osiadły wyjątkowo równomiernie, nie wykazując nawet najmniejszych uszkodzeń. Wewnątrz kościoła natomiast uszkodzenia były bardzo poważne. Polegały one na uszkodzeniu filarów zbudowanych na oddzielnych fundamentach, jak również na wyciśnięciu posadzki na wysokości około 30 cm. Zjawisko to można wytłumaczyć tym, że fundamenty murów zewnętrznych, połączone w jedną całość i pozostające pod działaniem znacznego obciążenia, zagłębiły się w czasie ruchu górotworu w piaszczysty grunt, a tym samym obniżyły się bardziej niż cały teren, pod którym prowadzona była eksploatacja. Grunt piaszczysty obramowany fundamentami murów kościoła obniżył się mniej więcej tak, jak cały teren, a więc mniej niż mury kościoła. Mniej obniżyły się także szerokie, oddzielne fundamenty filarów wewnętrznych, co spowodowało ich poważne uszkodzenie. Można przypuszczać, że uszkodzenie byłoby znacznie mniejsze, gdyby fundamenty filarów były odpowiednio związane z fundamentami kościoła.

Zagadnienie wpływu konstrukcji powierzchniowych na ruchy górotworu i wykorzystanie tego wpływu dla zmniejszenia odkształceń, a zatem i szkód górniczych, wyrządzonych przez podziemną eksploatację na powierzchni, jest nowym zagadnieniem i wymaga jeszcze wiele obserwacji i doświadczeń. Zastosowanie wyników prac prowadzonych w tym kierunku przyniesie niewątpliwie wiele korzyści.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>