KONTROLA IZOTOPOWA CZ. II

Jak już wspominaliśmy, wykrywalność wad w kontroli izotopowej jest zależna od energii promieniowania a więc dla różnych izotopów będzie różna. Na rysunku 12 przedstawiono krzywe wykrywalności wad przy badaniach stali promieniami y różnych izotopów promieniotwórczych oraz dla porównania, promieniami rentgenowskimi. Z rysunku tego widać, że najgorszą wykrywalność osiąga się przy pomocy izotopu kobaltu 00Co emitującego twarde promienie y, z drugiej jednak strony duża energia tych promieni umożliwia (ze względu na mniejsze osłabienie promieniowania) zbadanie dużych grubości, których kontrola przy pomocy innych izotopów lub promieni rentgenowskich byłaby niemożliwa. Wykrywalność wad osiągana w kontroli radiograficznej zależy nie tylko od rodzaju izotopu promieniotwórczego, lecz także od położenia wady w badanym wyrobie. Widać to wyraźnie na rys. 13 przedstawiającym wykrywalność wad położonych od strony źródła promieniowania i od strony błony rentgenowskiej przy badaniu stali radioizotopem kobaltu 00Co.

Promienie y emitowane przez izotopy promieniotwórcze są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Z tego względu preparaty tych izotopów stosowane do kontroli umieszczone są w specjalnych aparatach zwanych defek- toskopami. W zależności od rodzaju i aktywności preparatu istnieje szereg takich aparatów o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. W niektórych z nich preparat wysuwany jest do badania ręcznie, w innych mienie rentgenowskie 80 kv przy pomocy specjalnego mechanizmu elektromechanicznego. Stosowane są również defektoskopy specjalnego typu przeznaczone na przykład tylko do kontroli spoin rurociągów. Poniżej opiszemy parę typów defektoskopów stosowanych obecnie w Polsce do kontroli wyrobów przemysłowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>