LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

Od kilku lat coraz szersze zastosowanie do detekcji i rejestracji promieniowania znajduje metoda oparta na zjawisku luminescencji, jaką wywołuje cząstka elementarna przechodząc przez pewne ośrodki zwane scyntylatorami. W ośrodku takim część energii cząstki traconej na joni- elektronowym na impulsy elektryczne. Impulsy te są doprowadzane następnie do przeliczników podobnych do tych, jakie stosuje się dla liczników Geigera-Miillera.

Zasada działania licznika scyntylacyjnego przedstawiona jest schematycznie na rys. 6. Padająca na scyntylator cząstka (lub foton promieniowania y) traci w nim energię na jonizację i wzbudzenie cząsteczek, część tej energii zostaje przetworzona na fotony emitowane we wszystkich kierunkach. Niektóre z nich padają na fotokatodę powielacza i wybijają z niej fotoelektrony. Elektrony te są przyspieszane w polu elektrycznym wytworzonym między fotokatodą a pierwszą elektrodą zwaną dynodą powielacza. Każdy elektron padający na dynodę wyrzuca z niej wskutek zjawiska emisji wtórnej kilka elektronów. To zjawisko powielania powtarza się i w następnych dynodach. W wyniku tego zjawiska do anody powielacza dociera lawina elektronów o ilości 10e-10°-krotnie razy większej od ilości fotoelektronów emitowanych z fotokatody. Lawina ta wywołuje impuls napięcia, który może być następnie zarejestrowany przez odpowiedni układ rejestracji impulsów.

Jako scyntylatory stosuje się pewne kryształy lub związki organiczne oraz pewne ciecze. Liczniki scyntylacyjne są bardziej czułym i uniwersalnym narzędziem do detekcji i rejestrowania promieniowania jądrowego niż licznik Geige- ra-Mullera: pozwalają one na pomiar promieniowania o znacznie większych natężeniach oraz są około sto razy czulsze na fotony

Najstarszym detektorem promieniowania jest błona fotograficzna. Naładowane cząstki i fotony y przechodząc przez emulsję błony wywołują w niej pewne zmiany, których wynikiem jest jej zaczernienie. Błona fotograficzna do dnia dzisiejszego znajduje duże zastosowanie w wielu pracach z izotopami promieniotwórczymi. Może ona służyć zarówno do wykrywania i lokalizacji promieniowania jak i do pomiaru jego natężenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>