LOT KOSMICZNY

Od lat trzydziestu zaczęły powstawać w wielu krajach towarzystwa .astronautyczne, których celem jest popieranie badań teoretycznych i technicznych mających przyczynić się do realizacji lotu kosmicznego. Niestety, towarzystwa te nie posiadają znaczniejszych funduszów pozwalających na prowadzenie poważnych badań.

W 1950 r. odbył się w Paryżu zjazd delegatów towarzystw astronautycznych, na którym rzucono myśl utworzenia Międzynarodowej Federacji Astronautycznej zrzeszającej towarzystwa astronautyczne poszczególnych krajów. W 1951 r. odbył się w Londynie II Zjazd Astronautyczny, na którym utworzono Międzynarodową Federację Astronautyczną (International Astronautical Federation, I. A. F.) ze stałą siedzibą Sekretariatu w Szwajcarii. Jednym z głównych celów Federacji jest krzewienie i popieranie technicznych i naukowych badań związanych z wielorakimi problemami lotu kosmicznego, przy czym lot taki ma służyć wyłącznie celom pokojowym, a nie wojennym. Federacja wydaje czasopismo naukowe „Acta Astronáutica” stojące na najwyższym poziomie naukowym oraz organizuje corocznie międzynarodowe kongresy astronautyczne. W chwili obecnej Federacja zrzesza 24 towarzystwa astronautyczne z 21 państw liczące razem około 12 000 członków.

Na początku 1956 r. powstało Polskie Towarzystwo Astronautyczne: jest ono towarzystwem naukowym mającym sekcję popularyzatorską. W chwili obecnej liczy 4 oddziały prowincjonalne, a łączna ilość członków wynosi około 500 osób.

Jednym z celów towarzystwa w najbliższej przyszłości jest ześrodko- wanie i skontaktowanie ludzi interesujących się astronautyką i pracujących naukowo w dziedzinach pokrewnych, skoordynowanie ich wysiłków oraz wzajemne dokształcanie się w tej niezmiernie rozległej dziedzinie, aby przygotować specjalistów.

W przyszłości niewątpliwie powstanie międzynarodowa organizacja dla spraw astronautyki: jako pierwszy jej zalążek uważać należy Międzynarodową Federację Astronautyczną, z tych względów należy wszelkimi siłami ją popierać i dążyć do jej okrzepnięcia i rozwoju. Dlatego Polskie Towarzystwo Astronautyczne zgłosiło swój akces do Federacji i podczas VII Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Rzymie

(1956 r.) zostało przyjęte na członka. Międzynarodowe Kongresy astro- nautyczne odbywają się corocznie: w 1956 r. odbył się w Rzymie, a następny, już VIII z kolei, odbył się w Barcelonie w październiku 1957 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>