MEDOTA BADAŃ MODELOWYCH

Na podstawie tych zjawisk i faktów, związanych z rozwojem nowoczesnej nauki o przepływach i z zachęcającym, można by rzec, przykładem ich zastosowania w badaniach lotniczych, zaczęły dochodzić do głosu, począwszy od ostatnich lat przed II wojną światową, nowe metody badań maszyn przepływowych, przede wszystkim badania modelowe. Na zasadzie praw o podobieństwie przepływów udało się wniknąć w zjawiska przepływów bez względu na rodzaj czynnika pracującego. W ten sposób poszczególne oderwane, często nawet pozornie ze sobą sprzeczne w wynikach badania, przeprowadzane uprzednio na maszynach cieplnych i wodnych, znalazły właściwą interpretację, pozwalając na wyciąganie uogólnionych wniosków zgodnych z rozwojem naukowego poznania i zastosowanych w konsekwencji do całej tak licznej rodziny maszyn przepływowych. W ten sposób do teorii maszyn wirnikowych weszły nowe pojęcia, takie jak wspomniana już liczba Reynoldsa, jako wyraz oporów tarcia w przepływie, albo liczba Macha, wyrażająca zjawiska' ściśliwości płynu, i w końcu cała teoria warstewki przyściennej, stanowiąca klucz do poznania wielu zjawisk przedtem niezrozumiałych i niewytłumaczalnych.

W odniesieniu do turbin parowych metoda badań modelowych pozwoliła przy tym na zastąpienie interesującego nas przepływu w kanale kierowniczym lub łopatkowym przepływem innego, dogodniejszego w eksperymentowaniu czynnika, jakim jest powietrze, przy założeniu geometrycznie i aerodynamicznie podobnego kanału modelowego. Pozwoliło to uwolnić się od przykrych właściwości pary jako czynnika badanego, jej wysokiej temperatury i własności kondensowania się w przewodach, przy jednoczesnej możliwości powiększania skali modelu do rozmiarów umożliwiających pomiar ciśnień i temperatur w dowolnym punkcie kanału bez obawy fałszowania wyników pomiaru przez sam instrument i ze względną łatwością, gdy chodzi o samą technikę pomiaru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>