METALE RZADKIE W PRZYRODZIE CZ. II

Zajmiemy się zatem tylko tymi źródłami surowcowymi metali rzadkich, które są łatwo dostępne i nie nastręczają poważniejszych trudności przy otrzymywaniu z nich interesujących nas metali.

Rudy metali rzadkich o przemysłowym znaczeniu są nierównomiernie rozłożone na ziemi. Są kraje bogate w te rudy, inne znów ubogie. Załączona mapka pozwoli czytelnikowi zorientować się pod tym względem. Nasz kraj jest mało zasobny w metale rzadkie. Występują u nas tylko te, któ- re należą do rozproszonych, są to: german, gal, tal, ind, selen i telur. German i gal to składniki węgli kamiennych, ind i tal występują w naszych rudach cynkowych i ołowiowych, a selen i telur towarzyszą siarce, zwłaszcza w jej związkach z miedzią.

Występowanie złóż rud metali rzadkich jest w niektórych przypadkach dość osobliwe. Tak np. rudy molibdenu i wanadu występują przeważnie na znacznych wysokościach w górach. Mamy dwa największe złoża molibdenitu: jedno w USA znajduje się na wysokości 3700 m, a drugie w ZSRR na wysokości 3600 m. Rekord pod tym względem biją rudy wanadu w Peru (Mina Ragra), które występują na wysokości około 5500 m.

Metale rzadkie pod względem występowania w przyrodzie możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy. Pierwszą z nich tworzą te metale, które występują w licznych minerałach. Należą tu metale trudnotopliwe (z wyjątkiem renu i hafnu) i uran.

Do drugiej grupy należą te metale, które tworzą tylko nieliczne minerały w przyrodzie, jak np. german, lit, beryl i niektóre z metali ziem rzadkich. Trzecią grupę stanowią pozostałe metale, tj. te, które w ogóle nie tworzą oddzielnych minerałów, jeżeli zaś tworzą, to są one bardzo rzadkie.

Z własnych rud otrzymujemy tylko metale pierwszej grupy. Natomiast wyjściowymi surowcami dla produkcji pozostałych metali, są różnego rodzaju odpady i produkty uboczne przemysłu hutniczego i chemicznego. Jednym z cennych surowców dla produkcji niektórych metali rzadkich są różnego rodzaju pyły powstające przy metalurgicznych procesach ogniowych, przeróbki węgla i innych. W tych pyłach gromadzą się w znacznych ilościach łatwo lotne związki niektórych metali rzadkich. Z takich pyłów otrzymuje się wszystkie metale rozproszone, ren, a także część metali ziem rzadkich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>