METALE RZADKIE W PRZYRODZIE

Dane dotyczące składu chemicznego skorupy ziemskiej wskazują, że w przyrodzie w największych ilościach spośród metali występują aluminium, żelazo, wapń, sód, potas, magnez i tytan. Z tych siedmiu metali tylko tytan jest zaliczany do metali rzadkich. Ocenia się jego ilość na 0,61%, a więc jest go więcej niż wszystkich pozostałych metali. Czytelnik może to łatwo sprawdzić korzystając z załączonej tablicy 3.

Korzystając z danych zawartych w tej, tablicy łatwo się przekonać, że wytwórczość niektórych metali nie zawsze jest uzasadniona ich występowaniem w przyrodzie. Tak np. miedzi produkuje się około 2 800 000 ton rocznie, podczas gdy tytanu tylko około 28 000 ton, czyli sto razy mniej, mimo że tytanu jest 60 razy więcej niż miedzi w przyrodzie.

Z badań geochemicznych wynika, że różne jest rozmieszczenie metali rzadkich w poszczególnych strefach kuli ziemskiej. Najwięcej zawiera ich litosfera, tj. powierzchniowa warstwa ziemi. Dla nas interesujące są oczywiście tylko te pokłady, które występują w warstwach dostępnych. Jak duże to są ilości łatwo się zorientować na przykładzie dotyczącym zawartości niektórych metali w skorupie ziemskiej o grubości 20 km. Przybliżony ciężar takiej skorupy wynosi około 3,25-1019 ton. Korzystając z tablicy 3 łatwo obliczyć, że wymieniona skorupa zawiera 2,6-1014 ton selenu, 1,3 -1014 ton uranu, po 3 -1013 ton germanu i galu itp.

Również jako olbrzymi «magazyn» metali rzadkich może być uważana woda oceanów. Ocenia się w przybliżeniu, że wszystkie rzeki znoszą rocznie do oceanów około 3 miliardy ton różnych skał, co odpowiada warstwie około 1 metra. Część składnika tych unoszonych skał rozpuszcza się w wodzie, a reszta gromadzi się na dnie mórz, powodując ich spły- nych strefach ziemi canie. Dzięki zamkniętemu obiegowi wody w przyrodzie zawartość w niej różnych składników stale wzrasta.

Przyjmując objętość wszystkich wód na ziemi w przybliżeniu na 2 000 000 000 km3 i korzystając z danych dotyczących składu chemicznego wody morskiej, możemy obliczyć, że zawiera ona około 8-10a ton se-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>