METALE ZIEM RZADKICH

Metale tej grupy to: skand, itr, lantan i 14 dalszych tzw. lantanowców. Chemicznymi i fizycznymi własnościami są bardzo zbliżone do siebie. Większość z nich nie jest jeszcze dobrze poznana, dlatego też stanowią one do pewnego stopnia białą plamę na obszarze osiągnięć z zakresu technologii i zastosowania. Wszystkie metale ziem rzadkich są chemicznie bardzo aktywne. W normalnych temperaturach na powietrzu pokrywają się warstewką tlenku, tak jak aluminium. Węgliki tych metali rozpuszczają się w wodzie z wydzieleniem acetylenu lub innych węglowodorów, podobnie jak węglik wapnia (karbid).

Występowanie tych metali w przyrodzie nie jest tak małe, jakby to z nazwy wynikało. Badania geochemiczne stwierdzają, że niektóre z nich występują w skorupie ziemskiej w znacznie większych ilościach niż inne metale dobrze nam znane, np. ołów. W największych ilościach występuje w przyrodzie itr, natomiast najrzadszym jest europ, a promet nie występuje w ogóle w przyrodzie – otrzymano go sztucznie. Wszystkie są silnie rozproszone, ale najbardziej skand, którego ślady można znaleźć prawie w każdej skale.

Najbogatszą rudą, w której występują metale ziem rzadkich są tzw. piaski monacytowe. Piaski te są spotykane na brzegach mórz, oceanów i koło ujścia niektórych rzek. Takie występowanie monacytów tłumaczy się procesami naturalnego wzbogacania, jakie ma miejsce w przyrodzie dzięki działalności wody na zróżnicowane pod względem ciężaru właściwego minerały.

Zastosowanie tych metali na razie jest ograniczone. Tylko niektóre z nich znalazły zastosowanie w technice. Na przykład cer, z tytułu swych własności pyroforycznych używany jest na kamyki do zapalniczek, a także do wyrobu pocisków smugowych. Lantan, cer i inne metale tej grupy są stosowane w stopach metali lekkich, zwiększając ich własności mechaniczne.

Metale ziem rzadkich w stanie czystym lub ich stopy otrzymuje się głównie za pomocą elektrolizy ogniowej ich soli chlorkowych, a więc podobnie jak magnez.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>