METODY POMIARU PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO

We wszelkich zastosowaniach izotopów promieniotwórczych najważniejszym bodaj zagadnieniem jest rejestracja promieniowania emitowanego przez te izotopy. Poświęcamy więc parę słów metodom pomiaru promieniowania jądrowego.

Przechodzenie naładowanej cząsteczki elementarnej przez materią powoduje jonizację i wzbudzenie atomów tej materii. Na tym zjawisku oparte jest działanie większości przyrządów, którymi posługujemy się do detekcji, tzn. wykrywania cząstek oraz do ich rejestracji. Przyrządy te mogą służyć również do wykrywania promieniowania y, które aczkolwiek nie niesie ładunku elektrycznego, ale przy przechodzeniu przez materię wytwarza wtórne cząstki naładowane.

Na zjawisku jonizacji gazu przez promieniowanie jądrowe oparte jest działanie takich przyrządów, jak komora jonizacyjna, licznik proporcjonalny oraz licznik Geigera-Miillera.

Komora jonizacyjna składa się z dwu elektrod: zewnętrznej stanowiącej ścianki komory oraz wewnętrznej odizolowanej od ścianek (rys. 2). Wnętrze komory wypełnione jest powietrzem. Do elektrod komory przyłożone jest napięcie elektryczne, które powoduje ruch jonów powstałych w wyniku jonizacji przy przechodzeniu promieniowania przez komorę. Napięcie jest tak dobrane, że wszystkie jony dochodzą do odpowiednich elektrod. Prąd komory jonizacyjnej zamyka się przez opór R włączony w obwód komory i źródła zasilania. Prąd ten daje na oporze spadek napięcia, który jest wzmacniany i mierzony przez specjalny przyrząd elektronowy.

Jeżeli w omówionym wyżej układzie zwiększymy napięcie w ten sposób, że jony pierwotne wytworzone przez padającą cząstkę wywołują po odpowiednim przyspieszeniu jonizację wtórną, a w następstwie dalszą jonizację przed dojściem do elektrody zbiorczej, to w pewnych warunkach impuls prądu jonów wtórnych będzie proporcjonalny do jonizacji pierwotnej. Przyrząd pracujący w tych warunkach nosi nazwę licznika proporcjonalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>