O ZŁOŻACH PIASKOWCÓW

Kamień naturalny, na przykład granit, którego wielkie złoża zalegają na Dolnym Śląsku, ma średnią wytrzymałość około 1200 kG/cm2. Złoża piaskowców posiadają wytrzymałość w granicach od 600 – 1000 kG/cm2. Znane są przypadki, że piaskowce karpackie osiągają niekiedy wytrzy- małość do 1500 kG/cm2, a wapienie z Wojcieszowa k/Jeleniej Góry – nawet do 2000 kG/cm2.

Z drugiej strony zachęcały do przywrócenia kamienia do rzędu materiałów konstrukcyjnych udane realizacje sprężanych konstrukcji z ka- mienia wykonane we Francji, w Afryce Północnej oraz w Związku Radzieckim na Kaukazie. Zastosowano tam kamień sprężany przy budowie zapory wodnej, w mostach, a nawet w belkach stropowych. W tym ostatnim przypadku chodziło o uodpornienie konstrukcji na działanie sejsmiczne, powodujące trzęsienie ziemi, do czego konstrukcje sprężone szczegól- nie nadają się. Zastosowania te omówimy szczegółowo w dalszym ciągu pracy. Wreszcie trwałość starożytnych budowli z kamienia zachęcała również do rehabilitacji kamienia jako materiału budowlanego.

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych podjęło pierwszą po wojnie próbę zastosowania kamienia jako materiału konstrukcyjnego w belce sprężonej. Na wystawie Postępu Technicznego we Wrocławnu w 1953 r. belka ta składała się z kilku bloków piaskowca kieleckiego o wymiarach około 40X30X50 cm z przewierconym otworem dla kabla sprężającego.

Dopiero jednak w 1955 r. temat ten doczekał się opracowania teoretycznego i szerszych badań nad możliwością zastosowania kamienia jako materiału konstrukcyjnego do obiektów sprężonych. Prace te podjęła Pracownia Konstrukcji Sprężonych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie przy udziale Kieleckiego Przedsiębiorstwa jest kamieniołom w Radkowie, wydobywający piaskowiec średnioziarni- sty o lepiszczu krzemionkowo-ilastym barwy kremowożółtawej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>