OSIEDLA I PRZEMYSŁ

W połowie XIX w. rozpoczyna się na całym świecie, również i w Polsce, szybki rozwój przemysłu. Powstają stopniowo wielkie ośrodki przemysłowe głównie w okolicach, gdzie znajdują się źródła surowców i kopalin, gdzie istnieją znaczne rezerwy rąk roboczych i niedalekie są rynki zbytu. Kształtuje się wielki ośrodek węglowy i metalurgiczny na Śląsku, powstaje przemysł włókienniczy w Łodzi i jej okolicach, rozwija się przemysł w Radomiu, Kielcach, Częstochowie i w wielu innych miastach. Wraz z rozwojem przemysłu wzrasta zaludnienie miast. Zarówno ludność, jak i przemysł potrzebują na cele bytowe i produkcyjne coraz większej ilości wody dobrej i zdatnej do użytku. Pojawia się problem zaopatrzenia ludności w wodę z centralnych źródeł poboru i rozprowadzenia wody przy pomocy sieci wodociągowych. Rozwój miast oraz dobrobyt i stan sanitarny ludności coraz bardziej staje się zależny od jakości wody, od sposobu jej doprowadzenia do konsumenta i sposobu odprowadzenia wody zużytej. Epidemie cholery oraz duru brzusznego, powtarzające się często w dawnych czasach, obecnie prawie zupełnie zanikają dzięki sanitarnej ochronie wód. Ciekawe są dane statystyczne dotyczące śmiertelności w Warszawie podane w tablicy 1.

Na obszarze Polski w 1950 r. miasta liczyły około 9,7 milionów mieszkańców, z czego 40°/o nie korzystało z wodociągów. Łączne zapotrzebowanie wody wodociągowej dla potrzeb ludności miast i ich komunalnej gospodarki wynosiło w 1950 r. około 530 000 m3 na dobę. Obliczenia wykazują, że w 1975 r. liczba ta powiększy się do 3 milionów m3 na dobę, skutkiem wzrostu zaludnienia miast o przeszło 11 milionów mieszkańców oraz zwiększonych norm zużycia wody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>