METODY OTRZYMYWANIA METALI RZADKICH

Zapewne znany jest większości czytelników sposób otrzymywania żelaza i stali. Olbrzymie piece, pozwalające na otrzymywanie w ciągu doby setek ton metalu, to najbardziej charakterystyczna cecha metalurgii żelaza. Ideałem byłoby otrzymywanie w ten sam sposób metali rzadkich, a przynajmniej pewnej ich części. Niestety, wszystkie metale różnią się między sobą własnościami fizycznymi i chemicznymi, w związku z czym różne są też metody ich otrzymywania. Toteż metali rzadkich nie da się produkować w ten sam sposób co żelazo. Szereg przyczyn składa się na to, ale najważniejsza z nich, to specyficzne właściwości chemiczne tych metali.

Więcej

PIASKOWCE KIELECKIE

Nasze badania przeprowadziliśmy na piaskowcu ze Szczytna-Zamku, o doskonałej bloczności i wysokiej wytrzymałości na ściskanie rzędu 1200 kG/cm2. Z piaskowca tego wykonano w Warszawie cokół pod po- mnik ks. Józefa Poniatowskiego w Łazienkach, kandelabry na Placu Konstytucji w Warszawie oraz wiele innych obiektów.

Więcej

JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN CZ. II

Inny sposób otrzymywania czterochlorku tytanu polega na działaniu gazowego chloru na węglik tytanu w temperaturze 300 do 400°C. Otrzymany jedną z wymienionych metod czysty chlorek tytanu jest następnie redukowany za pomocą magnezu. Ten proces redukcji przeprowadza się w szczelnych zbiornikach z ognioodpornej stali, wytrzymujących znaczne ciśnienia w wysokich temperaturach. W zbiorniku takim umieszcza się magnez w postaci wlewków. Zbiornik zostaje uszczelniony i opróżniony z powietrza, a następnie napełniony obojętnym gazem, np. helem lub argonem. Po tych przygotowaniach podgrzewa się dolną część zbiornika do temperatury około 800°C i następnie wprowadza się stopniowo pary TiCl-j. Wprowadzony chlorek tytanu reaguje z magnezem według reakcji:- 2Mg + TiCl4 = Ti -f 2MgCl:>

Więcej

URAN – PODSTAWOWY SUROWIEC ENERGII ATOMOWEJ CZ. II

Uran pod względem chemicznym jest bardzo aktywny, łatwo łączy się z gazami, reaguje z wrzącą wodą i łatwo rozpuszcza się w kwasach. Wszystkie jego sole rozpuszczalne są silnie trujące.

Więcej

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGRAŻĄJĄCE PASAŻEROWI LOTU KOSMICZNEGO

Sprawa zabezpieczenia żywego człowieka przed ultrafioletowym promieniowaniem słońca oraz przed promieniami kosmicznymi dochodzącymi do nas z głębin wszechświata (przed którymi na powierzchni Ziemi chroni nas atmosfera) wymaga specjalnego opracowania i odpowiednich pomiarów. Doświadczenia już wykonane z myszami i małpami wysyłanymi na wielkie wysokości w rakietach są fragmentaryczne i wymagają pogłębienia.

Więcej

DEFEKTOSKOPIA

Jednym z zasadniczych zagadnień przy produkcji wyrobów metalowych jest kontrola ich jakości i to taka kontrola, która nie wymaga zniszczenia gotowego już wyrobu. Potrafimy sobie chyba wyobrazić, jakie by były skutki pęknięcia zbiornika, w którym, znajdowałaby się przegrzana para o ciśnieniu sięgającym setek atmosfer. W celu uniknięcia takiego wypadku należy kocioł przed oddaniem do eksploatacji dokładnie skontrolować, aby mieć pewność, że wszystkie jego spoiny, nieraz o znacznej grubości, są właściwie wykonane i nie zawierają wewnętrznych wad. Z podobnymi problemami mamy również do czynienia w większości odlewni, które produkują wyroby takie, jak np: odlewy do turbin, części silników lotniczych itp.

Więcej

ANALOGIA ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W TURBINACH CIEPLNYCH I HYDRAULICZNYCH

Nowe, oparte o zdobycze współczesnej nauki o przepływach, aero- i hydromechaniki, metody badawcze umożliwiają wniknięcie w istotę przepływów, w poszczególne fragmenty i szczegóły zjawisk towarzyszą- cych przepływowi czynnika pracującego przez układ łopatkowy, a tym samym i dynamicznemu oddziaływaniu jego na wirnik w myśl znanego prawa Eulera.

Więcej

WAŻNA CECHA POSTĘPU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE TURBIN PAROWYCH

Rzecz jasna, że stosowanie coraz wyższych temperatur wymaga wciąż nowych, coraz doskonalszych i coraz to droższych materiałów konstrukcyjnych. Dążność do podwyższania sprawności termicznej obiegu połączona jest zatem z poważnym wzrostem kosztu budowy turbiny i stawia nowe i trudne zadania zarówno metalurgii stali jak i konstrukcji.

Więcej

ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W MECHANICE

Rozwój zastosowań tworzyw sztucznych w przemyśle mechanicznym idzie w trzech kierunkach. Najważniejszy z nich to formowanie części ma- rze zabezpieczającym od wypadków, skrzynki na narzędzia i wiele innych.

Więcej

ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE

Metody izotopów promieniotwórczych są dziś w krajach uprzemysłowionych powszechnie stosowane w wielu gałęziach techniki, natomiast w Polsce rozpoczęte dopiero zostały prace w tej dziedzinie. Największe zastosowanie w naszym przemyśle znajdują obecnie izotopy promieniotwórcze dla celów defektoskopii. Duże zasługi wprowadzenia defektoskopii gamma w Polsce ma Zakład Radiologii Przemysłowej Instytutu Elektrotechniki, który od kilku lat prowadzi prace nad tym zagadnieniem. Dzięki tym pracom metody defektoskopii izotopowej są już stosowane w wielu zakładach przemysłowych. Zakład ten pracuje obecnie w dziedzinie projektowania i konstrukcji izotopowych urządzeń do określania poziomu cieczy w zamkniętych zbiornikach, aparatury do pomiarów i regulacji różnych grubości z zastosowaniem radioizolatorów itp. Pewne osiągnięcia mają: Instytut Metalurgii Żelaza i Instytut Materiałów Ogniotrwałych, które przeprowadziły pracę badawczą nad rozkładem wtrąceń w stali przy pomocy radioizotopów. W Akademii Górniczo-Hutniczej wykonano aparaturę do bezkontaktowego pomiaru grubości blach i folii z licznikami Geigera-Miillera, jako detektorem promieniowania beta emitowanego przez preparat azotanu uranylu.

Więcej

BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH CZ. II

Wtryskiwanie. Termoplasty przerabia się zwykle metodą wtryskiwania. Masę wtryskową zasypuje się do komory wtryskarki, skąd przetłaczana jest do głowicy grzejnej, gdzie podlega uplastycznieniu. Wówczas za pomocą tłoka wtryskuje się ją do zimnej formy metalowej. Po stwardnieniu przedmiot może być wyjęty z formy (rys. 9).

Więcej

GOSPODARKA WODNA CZ. II

Znaczenie arterii wodnych w obecnym i przyszłym układzie gospodarczym kraju nie podlega dyskusji. Są one tak samo potrzebne dla życia organizmu gospodarczego kraju, jak arterie krwionośne dla życia człowieka. Nie jest to zresztą rzecz nowa. Krótki rzut oka na historię wielu państw wskazuje, że silnie i szybko rozwijały się tylko takie cywilizacje, które opierały swą gospodarkę rolną, przemysłową i osadniczą na właściwym uregulowaniu stosunków wodnych: upadały zaś wtedy, gdy sprawy gospodarki wodnej zaniedbały. Przykładem niechaj będzie starożytny Egipt, który regulował wezbrania Nilu unoszące żyzny namuł na jałowe pola, Babilonia, Azja Środkowa, Imperium Rzymskie, Północna Afryka itd. Wszystkie te kraje kwitły i rozwijały się dzięki odpowiednio wykonywanym i utrzymywanym urządzeniom wodnym. W tych odległych czasach istniały już wielkie zbiorniki wodne, kanały nawadniające, wodociągi itp. Państwa te ginęły, gdy sprawy gospodarki wodnej szły w zapomnienie, żyzne ongiś krainy opanował step, który z kolei ustępował miejsce pustyni.

Więcej

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE CZ. III

Energia cząstek a emitowanych przez radioizotopy jest rzędu kilku MeV, energie cząstek ß zawierają się w bardzo szerokich granicach od zera do kilku MeV. W takich też granicach waha się energia kwantów y, co odpowiada długości fali od kilku angstremów do tysięcznych części ängstrema7 (1 A = 108 cm).

Więcej

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ODKSZTAŁCEŃ

Jak już wspomnieliśmy, odkształcenia terenu pod wpływem eksploatacji górniczej mogą w pewnych wypadkach zagrażać obiektom położonym na powierzchni, w pewnych zaś wypadkach wywierają na nie zdecydowanie szkodliwy wpływ. Zależy to nie tylko od wielkości odkształceń terenu, ale także od przeznaczenia i konstrukcji budynku. Bardzo ważne jest określenie dopuszczalnych wartości odkształceń terenu dla różnych rodzajów budowli.

Więcej