Podstawa prawna

Podstawa prawna powyższych zagadnień zawarta została w Ustawie o promocji zatrudnienia i dwóch specjalnych programach Rządu Federalnego dotyczących zwalczania długoterminowego bezrobocia. Federalny Urząd Pracy w Norymberdze wraz z regionalnymi urzędami pracy, lokalnymi i innymi agencjami (placówkami) jest odpowiedzialny za wdrożenie powyższych wytycznych.

Federalny Urząd Pracy jest instytucją samorządową, funkcjonującą w ramach prawa publicznego. Przepisy regulujące postępowanie w omawianych powyższych przypadkach zostały zawarte w tzw. Porozumieniu zjednoczeniowym. Ustawa o promocji zatrudnienia ma zastosowanie także w nowych landach, ale z różnymi postanowieniami specjalnymi:

Środki tworzenia miejsc pracy – kwota dotacji to więcej niż 75% odpowiednich zarobków z wynagrodzenia może być wypłacana (niezależnie od lokalnych warunków, tzn. stopy bezrobocia). Jednak w świetle skromnych funduszy ma to zastosowanie tylko wtedy, jeśli osoby zatrudnione w ramach środków tworzenia 238 miejsc pracy należą do grupy bezrobotnych, którym szczególnie trudno znaleźć pracę. Jeżeli instytucja realizująca środki tworzenia miejsc pracy jest organizacją związaną z promocją zatrudnienia lub jeśli sytuacja finansowa tej instytucji wymaga takiego wsparcia – w takich wypadkach dotacje mogą wynosić do 100%.

Promocja zatrudnienia zgodnie z paragrafem 249h Ustawy o promocji zatrudnienia

Dysponując nowym instrumentem promocji zatrudnienia pracownicy, którzy byli bezrobotni (łącznie z tymi, którzy uczestniczyli w programie środków tworzenia miejsc pracy lub pracowali dorywczo, lub w niepełnym wymiarze) mogą od 1993 roku podjąć pracę w sektorze odnowy środowiska, służb socjalnych i pomocy młodocianym, w kulturze oraz w sektorze środków ochrony zabytków. Pracodawca otrzymuje pełną globalną dotację na koszty wynagrodzenia równą kwocie zaoszczędzonego zasiłku dla bezrobotnych lub wsparcia. Dotacja wypłacana jest pod warunkiem, że zarobki dotowanego pracownika nie przekraczają 90% zarobków porównywalnego pracownika niedotowancgo. W innych przypadkach dotowanie jest możliwe tylko wtedy, jeśli wymiar czasu pracy nie przekracza 80% normalnych godzin pracy. W indywidualnych przypadkach dotacje mogą być wypłacane w okresie do lal trzech.

Jak określono, postanowienie to ma mieć zastosowanie przez okres pięciu lat. Współfinansowanie przez inne publiczne lub prywatne instytucje jest wskazane.

Szkolenia zawodowe. Urzędy pracy wspierają również środki, które znajdują odzwierciedlenie na uniwersytetach, uczelniach technicznych lub podobnych instytucjach edukacyjnych i których realizacja została podjęta przed 31 grudnia 1995 roku. Nie obejmuje to jednak normalnego toku studiów oferowanego przez te instytucje. Funkcjonowanie Ustawy o promocji zatrudnienia w starych landach:

Promocja zatrudnienia zgodnie z paragrafem 249s Ustawy o promocji zatrudnienia. Powyższa ustawa ma zastosowanie w tzw. starych landach. Wsparcie w ramach wyżej wymienionej ustawy będzie udzielane głównie tymi pracownikom, którym szczególnie trudno jest znaleźć pracę. Do uzyskania wsparcia kwalifikuje się praca związana z sektorem ochrony środowiska, służbami społecznymi i pomocą młodocianym. Globalna dotacja na koszty wynagrodzeń do wysokości kwoty średnich miesięcznych wydatków na zasiłek dla bezrobotnych lub wsparcie jest wypłacana pod warunkiem, że zarobki odnośnych pracowników nie przekraczają 90% wynagrodzenia płatnego za pracę niedotowaną. Jeśli uzyskane wynagrodzenie jest wyższe, dotacja ulega odpowiedniej redukcji. Pracownicy mogą zostać objęci tą pomocą przez okres do dwóch lat. Postanowienie to zostanie utrzymane w mocy do 31 grudnia 1997 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>