POJĘCIE ZBIORNIKA GLEBOWO-GRUNTOWEGO

Ziarenka w gruncie mają różne kształty: są albo okrągłe, lub wydłużone, albo znów zbliżone do prostopadłościanu: bogactwo kształtów jest tu wielkie. Stykają się one ze sobą mniejszą lub większą częścią powierzchni, ze względu jednak na różnorodność kształtów nie przylegają do siebie ściśle, pozostają między nimi przestrzenie próżne i dlatego gleba w stanie naturalnym jest porowata. Porowatość ta jest różna, określa się ją w procentach objętości całego gruntu i tak np. w glebach piaszczystych sięga 33%, w ilastych dochodzi do 50%.

Nie wchodząc bliżej w wyjaśnienie zjawisk fizycznych jakie zachodzą w glebie, stwierdzić należy, że gleba ma możność w swych mniejszych porach zatrzymania i gromadzenia wody, odznacza się zatem pewną pojemnością wodną, poza tym woda zgromadzona w tych porach posiada zdolność przenikania z miejsc mokrych do suchszych wbrew nawet sile ciążenia, podobnie jak to ma miejsce w naczyniach włoskowatych, w których woda unosi się do góry. Jak wykazują doświadczenia, ilość wody, która może utrzymać się w porach gruntu, wynosi orientacyjnie w warstwie gruntu piaszczystego o miąższości 1 m na obszarze 1 ha {10 000 m’2) około 700 – 1000 m3, dochodząc w glebach gliniastych do 2000 m3. W glebach torfiastych pojemność wodna jest jeszcze większa.

Zbiornik gruntowy magazynuje wody opadowe również z okresów po- zawegetacyjnych, tworząc rezerwy wody dla potrzeb roślin w okresach wegetacyjnych. Tym się tłumaczy fakt, że rośliny potrzebując większą ilość wody w okresie wegetacyjnym dają odpowiednie plony. Nie zawsze jednak rezerwa gruntowa i opady okresu wegetacyjnego wystarczają na osiągnięcie zaplanowanych plonów. W naszym klimacie dotyczy to w pierwszej mierze użytków zielonych, których większe plony wymagają takich ilości wody, jakie w warunkach naturalnych nie mogą być dostarczone. Konieczne jest zatem uzupełnienie brakującej wody przez sztuczne nawodnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>