POMIAR GRUBOŚCI CZ. II

Do pomiaru grubości stosuje się izotopy promieniotwórcze emitujące promienie /? lub /? i y (część z nich znajdą czytelnicy w tablicy 1 i 2). Izotopy dobiera się w zależności od rodzaju i grubości mierzonego wyrobu. Do pomiaru grubości cienkich folii z mas plastycznych lub papieru stosuje się izotopy wysyłające promienie /? o małej energii, takie jak np. siarka 33S, wapń 45Ca, ruten 106Ru, Do kontroli grubości cienkich blach aluminiowych lub plastikowych o większej grubości używa się izotopów dających promienie /? o dużej energii (np. preparaty stront-itr 00Sr – W0Y lub talu 204 T). Blachy stalowe kontroluje się przy pomocy izotopów wysyłających promienie y.

W przyrządach do pomiaru i automatycznej kontroli grubości nie stosuje się na ogół bezpośredniego pomiaru przy pomocy jednego źródła promieniowania (tak jak to pokazano na rys. 19). Metoda ta jest bardzo kłopotliwa, stały bowiem spadek aktywności preparatu powoduje konieczność częstego przecechowania aparatury.

Najczęściej stosuje się dwa źródła promieniowania. Jedno z nich – zasadnicze mierzy grubość kontrolowanej blachy czy folii, drugie – kompensacyjne zasłaniane jest przez ruchomą przesłonę wzorcową. Zasada pomiaru polega na takim ustawieniu tej przesłony, przy którym wskazania obu liczników są jednakowe i wówczas grubość przesłony jest miarą grubości kontrolowanej blachy, W innych rozwiązaniach przesłona jest nieruchoma, a pomiar grubości opiera się na różnicy wskazań obu liczników. Omawiane metody eliminują wpływ zmiany aktywności preparatów promieniotwórczych i są znacznie dokładniejsze od bezwzględnego pomiaru.

W Związku Radzieckim, USA, Anglii, Francji i NRD skonstruowano wiele przyrządów opartych na tej zasadzie do automatycznego pomiaru grubości folii i blach. Rysunek 20 przedstawia maszynę papierniczą z wmontowanym urządzeniem do kontroli i automatycznej regulacji grubości papieru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>