POSTĘP TECHNIKI

Nierzadko gruboić murów budynków 2 – 3 piętrowych wynosiła, 1,5 do 2,0 m. Słynny zamek Karlstein, w którym mieścił się swego czasu skarbiec cesarza Karola, posiada mury grubości 5 m. Rozwój nauk technicznych, szczególnie mechaniki budowli, przypadł na okres rozwoju nowych konstrukcji budowlanych z żelbetu i stali.

Budowle kamienne wznoszono według tradycyjnych zwyczajów, naginając konstrukcję do wymagań architektonicznych, nie popartych często żadnymi obliczeniami. Zastosowanie nowych, lżejszych materiałów formowanych wolą człowieka usunęło kamień z rzędu powszechnie stosowanych materiałów budowlanych.

Postęp techniki, który zaznaczył się w produkcji stali, ceramiki i plastyki wielkimi inwestycjami nowoczesnych hut, cegielni czy wytwórni o skomplikowanej technologii, wysokiej mechanizacji i automatyce, nie dotarł do naszych kamieniołomów i zakładów przeróbki kamienia, które dotychczas pracują przestarzałym sprzętem i metodami z ubiegłego wieku. W wyniku tego cena surowca kamiennego i jego obróbki jest w chwili obecnej niewspółmiernie wysoka. Tradycje ręcznej obróbki, cennej jedynie przy pracach artystycznych, hamowały szerszy rozwój przemysłu kamieniarskiego. Dające się zauważyć w ostatnich latach w Polsce tenden- cje renesansu kamienia, głównie w pracach elewacyjnych i detalach architektonicznych, uległy również zahamowaniu.

Dokładne poznanie i należyte wykorzystanie praw przyrody jest podstawą naszych sukcesów. Po wieku pary i elektryczności wchodzimy w erę automatyki i energii atomowej. W pracach inżynierskich mamy również do zanotowania nowe osiągnięcia. Są nimi wspomniane już wyżej nowe materiały budowlane i nowe metody obliczeń konstrukcji inżynierskich pozwalające na lepsze wykorzystanie stosowanych materiałów. Są nimi również nowe konstrukcje budowlane, które w wielu wypadkach spowodowały przewrót w dotychczasowych zasadach projektowania i wykonawstwa, Należą tu w pierwszym rzędzie konstrukcje wstępnie sprężone. Myślą przewodnią wstępnego sprężania jest dążność do możliwie pełnego wykorzystania naprężeń ściskających w całym przekroju pracującego elementu. Bliższe szczegóły tego typu konstrukcji znajdzie czytelnik w I tomie niniejszego wydawnictwa w pracy dr Czesława Eimera Konstrukcje sprężone. Konstrukcje tego typu znalazły zastosowanie w pierwszym rzędzie w kablo- i strunobetonach, przy czym z uwagi na odmienny niż w żelbecie charakter pracy takiego ustroju stawiane są specjalne wymagania w stosunku do betonu i stali. Wymagania te dotyczą głównie wyższej wytrzymałości niż w normalnych konstrukcjach żelbetowych. Celem zadośćuczynienia tym wymaganiom stosuje się w betonie więcej i wyższej jakości cement oraz specjalne gatunki kruszywa, zwykle granitowego lub bazaltowego. Sam proces produkcji takiego betonu wymaga wielu specjalnych zabiegów, takich jak: sztuczne zagęszczanie, naparzanie w czasie dojrzewania betonu i inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>