POTRZEBY WODNE W ROLNICTWIE

Istnieje poza tym możliwość lepszego gospodarowania wodą opadową dla potrzeb roślin przez zwiększenie istniejących pojemności wodnych gleby. Osiągnąć to można odpowiednią agrotechniką, przez nawożenie, orki itp. zabiegi. Można polepszyć strukturę gruntu szczególnie na glebach lekkich i w ten sposób zwiększyć ich dotychczasową małą pojemność wodną. Jak wykazują przybliżone obliczenia, można w Polsce dodatkowo w ten sposób zmagazynować od 1,5 do 2,5 km3 wody, na istniejącym obszarze około 10 milionów ha gruntów ornych na glebach lekkich. Ma to duże znaczenie dla gospodarki wodnej, gdyż powiększenie pojemności zbiornika glebowo-gruntowego pozwala na zmniejszenie pojemności globalnej zbiorników powierzchniowych, jakie należy wybudować, aby zapewnić pokrycie potrzeb wodnych dla rolnictwa.

W celu obliczenia zwiększonych w przyszłości potrzeb wodnych w rolnictwie, będących w ścisłym powiązaniu ze wzrostem produkcji rolnej, należy uprzednio określić zapotrzebowanie ludności na artykuły rolnicze w przyszłości.

Ludność świata licząca obecnie około 2,5 miliarda powiększy się w ciągu 25 lat do + 4,1 miliarda. W celu zapewnienia dla tej ogromnej ilości ludzi coraz lepszej żywności i odzieży niezbędny jest wzrost produkcji rolnej o 3 – 4°/o rocznie, przewyższający przewidywany przyrost ludności spożycie 1952r. spadek spożycia w okresie !952-75n wzrost spożycia w okresie 1952-75r. hipoteza spożycia w Polsce w 1975 r. od 1 do 2 procent. Każde państwo dąży do osiągnięcia przynajmniej samowystarczalności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb swych obywateli. Zatem zapotrzebowanie globalne na produkty rolnicze zależne jest od liczby mieszkańców w przyszłości oraz od planowanych norm spożycia na głowę mieszkańca w ciągu roku (rys. 10). Wzrost produkcji dla pokrycia zapotrzebowania w zakresie artykułów rolniczych według obliczeń przeprowadzonych w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej PAN przedstawiono w tablicy 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>