POWAŻNE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ POLSKI CZ. II

Do obszarów deficytowych należą wielkie tereny na nizinie Wielkopol- sko-Kujawskiej i Mazowiecko-Podlaskiej, dalej obszary wododziałów Wisły i Odry, Wyżyny Śląskiej itd. Dla zrealizowania zadań postawionych gospodarce wodnej przez poszczególne działy gospodarki narodowej należy wykonać szereg podstawowych inwestycji. Zarysowuje się obraz Polski w przyszłości: na obszarze Podkarpacia powstaje zespół zbiorników karpackich: budowane są zbiorniki na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Wisłoce, Wisłoku oraz na Sanie o łącznej objętości około 3,5 miliarda m3. Woda z tych zbiorników przeznaczona będzie w pierwszym rzędzie na pokrycie niedoborów w okresach niżówkowych na Wiśle oraz zapewni rezerwę dla przemysłu, częściowo dla Śląska i częściowo dla rejonu przemysłowego, który rozwija się wzdłuż Górnej Wisły. Magazynowane wody w okresach wezbrań pozwolą na lepszą ochronę powodziową doliny Wisły i jej dopływów. Będą one również wykorzystane dla produkcji energii elektrycznej (700 milionów kWh rocznie). Zwiększy się powierzchnia lasów, które współdziałać będą w opóźnieniu spływów wody powierzchniowej i ochraniać będą glebę przed erozją.

W celu wzmożenia tempa rozwoju osiedli i przemysłu w dolinie Górnej Wisły od Przemszy do Sanu wybudowana zostanie kaskada Górnej Wisły wraz ze skanalizowaną Przemszą. Zapewni to zaopatrzenie przemysłu w wodę oraz transport węgla ze Śląska dla tego obszaru. Siłownie wybudowane przy stopniach kaskady produkować będą energię elektryczną. Na Wiśle Środkowej, która obecnie stanowi najdzikszy odcinek rzeki, zbudowany zostanie zbiornik, który współpracować będzie ze zbiornikami karpackimi dla wyrównania przepływów na Wiśle dla potrzeb osiedli, przemysłu, rolnictwa i in. Skanalizowanie Środkowej Wisły nastąpi jednak dopiero w dalszej przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>