POWÓDŹ

Powódź – słowo budzące grozę. Powódź – niosąca zniszczenie i zagładę dóbr materialnych, a niekiedy i istnień ludzkich. Powódź, której następstwem są częste epidemie wśród ludzi i zwierząt.

W starych kronikach chińskich znaleźć można opisy powodzi sprzed 4000 lat, kiedy to rzeki Huang-ho i Jang-tse-kiang zlały się w potwornej wielkości morze, niszcząc miasta i zasiewy oraz pochłaniając w swych groźnych nurtach tysiące ludzi. Jeszcze dawniej, bo około 6000 lat temu, w dolinie dwu wielkich rzek Azji Mniejszej: Tygrysu i Eufratu, miała miejsce katastrofa powodziowa, której echa znalazły swój wyraz (prawdopodobnie) w biblijnym opisie potopu. Przez wszystkie niemal kroniki i zapiski przewijają się opisy powodzi i jej skutków. W latach ostatnich (1953 r.) olbrzymia katastrofa spowodowana wystąpieniem wód morskich w zachodniej Europie powoduje zatopienie dużych obszarów w Anglii, Belgii i Holandii. Notuje się powodzie we Francji o rozmiarach nie spo- tykanych od wielu lat. Szaleją wody Dunaju na Węgrzech w 1955 r. Wody rzek w północnych Włoszech niosą spustoszenia, powtarzają sij wielkie powodzie w Chinach.

Walka człowieka z powodzią nie odniosła jeszcze pewnego zwycięstwa, aczkolwiek niebezpieczeństwo powodziowe zostało już w wielu przypadkach zmniejszone. Coraz większe osiągnięcia nauki w rozpoznaniu zjawisk przyrody, postęp techniczny i możliwości techniczne dają człowiekowi nową broń w walce z powodziami.

Przyczyną wezbrań typu powodziowego mogą być ulewne lub długotrwałe opady, roztopy wiosenne, zatory lodowe. Oczywiście najgroźniejsze w skutkach bywają powodzie, które zostały wywołane puzez jednoczesny zbieg wyżej wymienionych zjawisk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>