PROFIL NIECKI OSIADANIA

Linię profilu niecki osiadania można przedstawić graficznie lub też (najbardziej dokładnie) przy pomocy odpowiedniego równania matematycznego. Pierwsze próby w kierunku określenia równania linii profilu niecki osiadania zostały rozpoczęte w ZSRR przez S. A. Awierszyna jeszcze przed drugą wojną światową (w latach 1935—1936), a następnie kontynuowane były na szeroką skalę po wojnie. W latach 1945—1951 w pracach tych brali udział wybitni matematycy oraz szereg pracowników Wszechzwiąz- kowego Naukowo-Badawczego Instytutu Miernictwa Górniczego (WNIMI).

Próby oparcia teorii zagadnienia na ogólnych zasadach mechaniki ośrodków ciągłych, jak również na matematycznym aparacie teorii sprężystości i plastyczności, nie doprowadziły jednak do teoretycznego rozwiązania zagadnienia przemieszczeń skał. Wobec tego Awierszyn zmuszony byl przy wyprowadzeniu równania linii profilu niecki osiadania pójść drogą empiryczną opierając się na bardzo bogatym materiale pomiarowym. Równanie Awierszyna opublikowane zostało w 1948 r.

W 1949 r., kiedy równanie Awierszyna było u nas jeszcze nie znane, zajął się tym zagadnieniem pod kierownictwem prof. Budryka zespół w składzie: dr Knothe, prof. Litwiniszyn i prof. Salustowicz. Wyniki prac tego zespołu były omawiane po raz pierwszy na konferencjach Polskiej Akademii Nauk w latach 1954—1955. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>