PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE CZ. II

Nie tu jest miejsce na omówienie wszystkich trudności związanych z takim rozwojem. Pragnęlibyśmy jedynie podkreślić znaczenie, jakie w tej rozbudowie przypadnie kadrom technicznym. Przemysł- rozbudowują inżynierowie i technicy. Od ich wiedzy, od umiejętności praktycznego jej stosowania zależy między innymi, czy zadania, jakie stoją przed nami, zostaną zrealizowane. Stan dotychczasowy nie jest zbyt zadowalający. Szybkie tempo rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych, budowanego niemal od stanu zerowego, spowodowano, że posiadamy ogromne braki zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i w poziomie teoretycznym i praktycznym kadr technicznych.

Stan ten musimy zmienić. Oprócz rozwoju zakładów wytwórczych i przetwórczych konieczna jest rozbudowa i rozszerzenie działalności naszych placówek naukowych, pracujących na polu badań nad tworzywami sztucznymi, jak Instytut Tworzyw Sztucznych, Instytut Syntezy Chemicznej, Instytut Farb i Lakierów oraz cały szereg instytutów przemysłów przetwórczych. Sprawami tworzyw sztucznych winny się również w szerokim zakresie zainteresować pracownie naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Nasi zaś młodzi inżynierowie i technicy, nie tylko kończący studia chemiczne, ale i z działów techniki stosujących tworzywa sztuczne, a więc przede wszystkim elektrotechnicy, mechanicy i technicy budowlani, powinni pamiętać o tym, że istnieje ogromna dziedzina wiedzy technicznej – wytwarzanie i przetwórstwo tworzyw sztucznych, w której bardzo mało u nas dotychczas zrobiono, a bardzo wiele do zrobienia pozostaje. Poświęcenie się jej w harmonijny sposób łączyć będzie zrealizowanie jak najszerzej pojętych ambicji i interesów osobistych z zaspokojeniem palących potrzeb gospodarczych, które są odczuwane przez nasz kraj już obecnie, a jeszcze bardziej będą odczuwane w latach najbliższych.

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM

Nowy wiek, w który obecnie wkraczamy, wiek atomowy przynosi nam nie tylko nowe narzędzia zniszczenia – bombę atomową i wodorową, lecz także nowe, potężne źródła energii oraz otwiera szerokie, nie znane poprzednio możliwości w dziedzinie prac badawczych i eksploatacyjnych. Możliwości te zostały stworzone dzięki zastosowaniu w nauce i technice sztucznych izotopów promieniotwórczych1. Umożliwiają one mierzenie i kontrolę grubości cieniutkiej folii z plastiku oraz zbadanie jakości odlewu o grubości kilkuset milimetrów. Niewielka ilość izotopu promieniotwórczego pozwala na śledzenie procesów chemicznych zachodzących w wielu tonach roztopionej stali. Przy ich pomocy można zmieniać własności materiałów oraz kierować różnymi reakcjami.

W wielu wypadkach zastosowanie izotopów promieniotwórczych umożliwia przeprowadzenie badań, których realizacja była poprzednio niemożliwa lub też bardzo utrudniona i wymagała znacznego nakładu sił i środków. Częstokroć, zwłaszcza przy kierowaniu i śledzeniu reakcji chemicznych, radioizotopy ułatwiają i upraszczają pracę wykonywaną przedtem innymi metodami. Trudno w tej chwili dokładnie powiedzieć, jakie zastosowania i w jakich dziedzinach znaleźć mogą sztuczne izotopy promieniotwórcze. Faktem jest, że już obecnie w niewiele lat po ich odkryciu stały się one cennym narzędziem w pracy naukowca i inżyniera- praktyka.

Izotopami nazywamy atomy tego samego pierwiastka różniące SIĘ od siebie ilością neutronów zawartych w jądrach tych atomów: własności chemiczne izotopów tego samego pierwiastka są praktycznie identyczne. Izotopem promieniotwórczym lub radioaktywnym albo radioizotopem nazywamy izotop, którego atomy są nietrwałe L rozpadają się emitując promienie a (alfa), (beta) luib y i(gamma).

Szerokie stosowanie izotopów promieniotwórczych w przemyśle przynosi również efekty ekonomiczne. Pozwalają one bowiem niejednokrotnie na skrócenie czasu produkcji lub też na podniesienie jej jakości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>